Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP, nr 6 (149), marzec 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Polski Związek Niewidomych: Z obrad ZG PZN
Instytut Tyflologiczny PZN: Kompleksowa obsługa osób niewidomych w instytucjach publicznych
Instytut Tyflologiczny PZN: Czy gminy będą miały obowiązek zapewnienia dowozu uczniów niewidomych do szkół ponadpodstawowych?
Instytut Tyflologiczny PZN: Turnus usprawniająco-rekreacyjny
Instytut Tyflologiczny PZN: Ponad barierami, ponad granicami
Instytut Tyflologiczny PZN: Kwiecień w Tyflogalerii
Okręg Małopolski PZN: Ibsen i smog
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - możliwości i bariery
Wiosenna Akademia Możliwości
Szansa na jutro
Jak dobrze zarządzać?
Kto zostanie liderem dostępności?
Niezbędnik aktywnych mieszkańców
Prawa pacjenta
Wyspa Młyńska bez barier
Rajd po Małopolsce
Filmowe nowości w bibliotece
Spotkanie autorskie na Niewidzialnej
„Sztuka kochania” w PoznaniuPolski Związek Niewidomych: Z obrad ZG PZN

W dniach 15-16.03.2017 r. w Ośrodku Szkolenia i Rehabilitacji „HOMER” w Bydgoszczy odbyły się obrady Zarządu Głównego PZN. Jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas posiedzenia była aktualna sytuacja w okręgach PZN. Każdy z okręgów przedstawił przewidywany wynik finansowy na koniec 2016 roku oraz perspektywy na rok bieżący. Sytuacja w okręgach jest zróżnicowana. Niektóre oceniane są pozytywnie, ponieważ mają w planie realizację wielu projektów. Ale są niestety i takie, w których ostatni rok zamknął się wynikiem ujemnym, a do tego nie wygrały one konkursów w ramach dofinansowań PFRON i brakuje im pomysłów na projekty lokalne. Obradujące dzień wcześniej Prezydium ZG zaproponowało współpracę z prezydiami okręgów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji polegającą na wypracowaniu planów wychodzenia z kryzysu.
Kolejnym tematem była trudna sytuacja Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „NESTOR” w Muszynie. Ośrodek wygenerował w ostatnim okresie zadłużenie finansowe. W związku z tym Kierownictwo Związku w trybie natychmiastowym rozwiązało umowę o pracę z dyrektor Ośrodka. Obiekt wymaga remontu i modernizacji. Potrzeba dokonania wielu zmian wynika również z przepisów przeciwpożarowych. W Ośrodku brak wyposażenia, kadry specjalistycznej. Konieczna jest naprawa błędów w zarządzaniu. Zastanawiano się, czy w tej trudnej sytuacji warto dalej taki Ośrodek prowadzić. Jednak członkowie Zarządu Głównego zdecydowali jednogłośnie, że wszystkimi możliwymi dostępnymi środkami należy ratować „nasz dom nad Popradem”. Pokrycie powstałych zobowiązań oraz wykonanie prac modernizacyjnych obiektu wymaga znacznych środków finansowych. Jedną z możliwości ich zdobycia jest skorzystanie z projektów unijnych. Polski Związek Niewidomych aplikuje o takie środki.
W celu pozyskania części potrzebnych środków, podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości Związku w Piasecznie. Jest to działka, na której nie prowadzimy żadnej działalności. Nie mamy też koncepcji ani środków finansowych na budowę nowego obiektu na tym terenie.
Środki, które uzyskamy po sfinalizowaniu transakcji, poza pokryciem powstałych zobowiązań Ośrodka w Muszynie, zostaną przeznaczone również na: uzupełnienie Funduszu Interwencyjnego, na remont dachu nieruchomości PZN w Warszawie przy ul. Wójcickiego oraz na dofinansowanie okręgów, które przedstawią nowatorskie projekty o charakterze stałych działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku (np. poradnia dla niewidomych dzieci, klub niewidomego seniora, itp.). Pozostała kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie działań modernizacyjnych Ośrodka w Muszynie.
Zarząd Główny zaakceptował harmonogram realizacji uchwały programowej przyjętej na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów PZN oraz zapoznał się z tematem dotyczącym odpowiedzialności zarządów wszystkich szczebli. Treść pisma adresowanego do wszystkich okręgów w tej sprawie załączamy poniżej.


Warszawa, 9 marca 2017


Prezesi Zarządów Okręgów
Polskiego Związku NiewidomychSzanowni Państwo,


W związku z prowadzoną przez Okręg działalnością, w tym realizowaniem projektów, zawieraniem umów i gospodarowaniem majątkiem Okręgu,
uprzejmie przypominamy:

1. Zgodnie z obowiązującym Statutem Polskiego Związku Niewidomych (§60 ust. 3 Statutu) Okręgi jako jednostki terenowe Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną. Oznacza to, że Okręg, po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego, jako osoba prawna nabywa w zakresie prawa cywilnego prawa i obowiązki (ma zdolność prawną) oraz ma zdolność do składania oświadczeń woli wywołujących skutki prawne, np. zaciągania zobowiązań (ma zdolność do czynności prawnych).

Wszystkie czynności dokonywane są przez Okręg samodzielnie, na własną odpowiedzialność. § 60 ust. 3.Statutu stanowi: „Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania Okręgów i wzajemnie, Zarządy Okręgów nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego”.
Dokonywane przez Okręg czynności dotyczyć mogą jedynie majątku Okręgu (nie zaś majątku Związku). Zatem przy zaciąganiu zobowiązań Okręg musi mieć wiedzę, jaki jest majątek Okręgu.
Przypominamy, że dysponowanie majątkiem własnym przez Okręgi może odbywać się z pewnymi ograniczeniami – przy zbyciu nieruchomości należących do Okręgu, Zarządowi Głównemu przysługuje prawo pierwokupu:
§ 60. 5 Statutu stanowi: „Majątek ruchomy, nieruchomy i inny, zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Okręg, po uzyskaniu przez niego osobowości prawnej, stanowi majątek Okręgu i o jego zbyciu i obciążeniu decyduje Zarząd Okręgu. Zarządowi Głównemu przysługuje prawo pierwokupu zbywanych przez Okręg nieruchomości.”

2. Przypominamy również o podstawowych zasadach dotyczących odpowiedzialności członków Zarządu Okręgu wynikających z przepisów prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i prawa pracy.

Przykładem odpowiedzialności członków Zarządu o charakterze odszkodowawczym – cywilnym może być odpowiedzialność wobec samej organizacji. Jeżeli Zarząd będzie prowadził sprawy Okręgu w sposób nierzetelny i wyrządzi tym szkodę Okręgowi, możliwe będzie przypisanie mu odpowiedzialności na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Z kolei odpowiedzialność wynikająca z przepisów administracyjnych dotyczy przede wszystkim zobowiązań podatkowych i wobec ZUS.
Art. 116 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa wprowadza odpowiedzialność członków Zarządu osób prawnych za zobowiązania podatkowe. Przepis ten stosuje się także do zaległości składkowych na ubezpieczenie społeczne. Członkowie Zarządu Okręgu będącego osobą prawną, podobnie jak członkowie spółek kapitałowych prawa handlowego, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, jeżeli egzekucja z majątku jednostki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek Zarządu nie wskazuje mienia jednostki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych (lub składkowych) w znacznej części.

Członkowie Zarządu Okręgu, którzy w zakresie obowiązków mają pełnienie obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników (np. zatrudnianie, zwalnianie, przestrzeganie przepisów BHP itp), będą odpowiadać jako pracodawca na podstawie kodeksu pracy. Jeżeli nie został do tych obowiązków wyznaczony jeden członek Zarządu ani nie ma innej osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe, wówczas odpowiada cały Zarząd.

W skrajnych przypadkach może dojść do pociągnięcia członków Zarządu do odpowiedzialności karnej albo karnoskarbowej. Dla przykładu można przywołać przestępstwo z art. 77 ustawy o rachunkowości, polegające na nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych, prowadzeniu ich wbrew przepisom ustawy lub podawaniu w nich nierzetelnych danych, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 (podobna regulacja dotyczy niezłożenia sprawozdania finansowego w przepisanym terminie). W przypadku stowarzyszeń obowiązek przestrzegania przepisów Ustawy o rachunkowości obarcza właśnie Zarząd.Z poważaniem,
Prezes Zarządu Głównego PZN
Anna Woźniak-Szymańska


zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Kompleksowa obsługa osób niewidomych w instytucjach publicznych

W styczniu br. Polski Związek Niewidomych skierował pismo do Ministra Cyfryzacji, Ministra Finansów i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych i wdrożeniowych na rzecz zapewnienia kompleksowej obsługi osób niewidomych w instytucjach publicznych.
W piśmie informowaliśmy, że coraz powszechniejszym systemem obsługi interesantów udających się do urzędów i innych instytucji publicznych jest stosowanie tzw. automatów z numerkami. Co do zasady mają one zapewnić sprawniejszą obsługę petentów. Ponadto pozwalają one wybrać właściwe stanowisko w urzędzie. Niestety, te rozwiązania są niedostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. Opisany wyżej system jest tak skonstruowany, że osoby niewidome nie mogą z niego skorzystać. Automaty z numerkami są nieudźwiękowione, a numerki nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz cyfr powiększoną czcionką. Można trafić na instytucje publiczne, które posiadają głosowy system informowania o aktualnie obsługiwanym numerku przy danym stanowisku, jednak dla osoby niewidomej nieznającej topografii budynku urzędu taka informacja niewiele wnosi.
Naszym zdaniem w takich sytuacjach niezbędna jest pomoc pracowników instytucji publicznej polegająca na umożliwieniu osobie niewidomej znalezienia właściwego stanowiska. Podkreślaliśmy, iż poruszonego przez nas problemu nie rozwiąże uruchomienie tak zwanych e-urzędów pozwalających na załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu. Wśród naszych członków jest wiele osób, które przyzwyczajone są do tradycyjnego modelu funkcjonowania w społeczeństwie, osób narażonych na wykluczenie cyfrowe i starszych.
Biorąc pod uwagę liczbę spraw, które załatwiamy za pośrednictwem instytucji publicznych, prosiliśmy o ustosunkowanie się do przedstawionych przez nas problemów.
Otrzymaliśmy odpowiedź od Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Pełnomocnik Rządu w swojej odpowiedzi podkreślał, że nasze propozycje przekazane zostały do uwzględnienia w pracach Zespołu do spraw Wykonywania Postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, który został powołany Zarządzeniem Nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Zgodnie z ww. Zarządzeniem Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu - zwłaszcza w charakterze ekspertów - inne osoby niż członkowie Zespołu, m.in. reprezentujące organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Byliśmy już zaproszeni na jedno posiedzenie.
W odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju czytamy: „Dla osób niepełnosprawnych, których sytuacja jest w naszym kraju szczególnie trudna, przygotowana i przyjęta w dniu 14 lutego br. przez rząd Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przewiduje szereg działań zmierzających do poprawy jakości życia i umożliwienia większej aktywizacji zawodowej.
Jednym z projektów strategicznych wskazanych w SOR jest Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych, która będzie realizowana poprzez programy z zakresu różnych polityk publicznych. Za realizację tego projektu strategicznego odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Założenia do Strategii zostaną przygotowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych jeszcze w 2017 r. Aktualnie trwają prace nad inwentaryzacją obszarów, które zostaną wskazane w Strategii na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jako priorytetowe, przy czym poprawa dostępności przestrzeni publicznej (w tym usług publicznych) z pewnością będzie jednym z nich. W zakresie prac nad Strategią planowane są między innymi:
- przegląd przepisów dotyczących zapewniania dostępności usług powszechnych,
- wprowadzenie odpowiednich zmian z zakresu i efektywności ustawodawstwa zakazującego dyskryminacji,
- wprowadzenie do ustawodawstwa zasady zapewniania powszechnej dostępności środowiska fizycznego i transportu”.
Ministerstwo zapewnia, że dostępność środowiska fizycznego i możliwość rzeczywistego korzystania przez osoby niepełnosprawne (w tym z dysfunkcją wzroku) z dóbr i usług publicznych stanowi również jedną z priorytetowych zasad realizacji działań finansowanych ze środków funduszy unijnych w latach 2014–2020. Wszystkie inwestycje (np. nowe budynki, dworce, instytucje) wykorzystujące fundusze unijne są zobowiązane do stosowania zasady dostępności i do zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości samodzielnego z nich skorzystania czy też udziału w projektach finansowanych z funduszy unijnych.
Ministerstwo Cyfryzacji natomiast poinformowało, że prowadzi prace nad usługami cyfrowymi, które pozwolą na realizację spraw urzędowych online. Ministerstwo pracuje również nad projektem gov.pl – portalem, który docelowo stanie się jednym miejscem kontaktu obywatela z administracją państwową, w którym będzie mógł pozyskać informacje i skorzystać z e-usług.
Elżbieta Oleksiak,
Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Czy gminy będą miały obowiązek zapewnienia dowozu uczniów niewidomych do szkół ponadpodstawowych?

Zgodnie z ustawą oświatową gminy mają obowiązek zapewnić dowóz uczniów z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną do szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku gdy uczniowie z wyżej wymienionymi niepełnosprawnościami dowożeni są przez opiekunów, gmina ma obowiązek zwrócić im koszty transportu.
Pod koniec ubiegłego roku w odpowiedzi na apele rodziców uczniów niewidomych Polski Związek Niewidomych wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z postulatem rozszerzenia opisanego ustawowego obowiązku o uczniów z dysfunkcją wzroku. Zaznaczyliśmy, iż rozszerzenie omawianego obowiązku będzie jednym z elementów realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności Art. 24 tego dokumentu, który zapewnia dostępność edukacji dla osób niepełnosprawnych.
Zwróciliśmy uwagę na bezcenną wartość, jaką jest wykształcenie oraz rolę placówki edukacyjnej w życiu osoby niewidomej. Wskazaliśmy, że szkoła to nie tylko miejsce pobierania nauki w wąskim tego słowa znaczeniu, lecz również okazja do doskonalenia innych umiejętności społecznych. Podkreśliliśmy, że brak wspomnianych regulacji uderza przede wszystkim w uczniów niewidomych mieszkających w małych miejscowościach lub pochodzących z terenów wiejskich.
Odpowiedź otrzymana z resortu Edukacji nie była zadowalająca. Wynika z niej, iż gminy z własnej inicjatywy mogą zapewnić transport uczniom niewidomym.
W powyższej sprawie postanowiliśmy wystąpić do Premier Beaty Szydło.
W tym miejscu warto nadmienić, iż w przepisach nowej ustawy oświatowej, która zacznie obowiązywać od 1 września tego roku i między innymi likwiduje gimnazja, dowóz uczniów niewidomych zapewnia się tylko do ukończenia szkoły podstawowej.
Na bezpłatny lub refundowany transport do szkół ponadpodstawowych będą mogli liczyć uczniowie z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną.
Było to kolejną przesłanką do interweniowania w opisywanej sprawie.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała nasze pismo do resortu edukacji.
Przedstawiciele Ministerstwa w ostatnim piśmie skierowanym do Polskiego Związku Niewidomych obiecują zająć się omawianą sprawą, tak aby uczniowie niewidomi zostali objęci obowiązkiem zapewnienia transportu do szkół ponadpodstawowych.
Oczekując konkretnych decyzji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, będziemy podejmować działania mające na celu zainteresowanie parlamentarzystów opisywaną sprawą.
Mamy nadzieję, że w sejmie zostanie podjęta inicjatywa poselska na rzecz interesujących nas zmian w prawie oświatowym.

Krzysztof Wiśniewski, prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Turnus usprawniająco-rekreacyjny

Oferta turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla dzieci niewidomych i słabowidzących na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach:

uczestnicy: min. 20 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami
wiek: dzieci od 5 do 12 lat
termin: 25 czerwca do 8 lipca 2017 r. – 14 dni
ilość miejsc: maksymalnie 60 osób.
wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie
warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami

Nowy internat dziewcząt:
* 11 pokoi 3-osobowych z łazienką (parter)
* 13 pokoi 3-osobowych z łazienką (piętro I)
3-osobowe pokoje – każdy z łazienką – są zgrupowane po trzy i tworzą oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym z dostępem do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego; w sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania; oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka;
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach ma aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.
Ośrodek posiada: zaplecze do realizacji programu turnusu, form rehabilitacji i zaplecze do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych, odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną, stadninę koni do prowadzenia hipoterapii, basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacji ruchowej. W Ośrodku są także pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku.
W Ośrodku zamontowane są oznaczenia w brajlu i druku powiększonym na drzwiach. Zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne oznaczone są kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni wyczuwalną dotykowo dla osób z problemami wzroku. Schody również są odpowiednio oznakowane – pierwszy i ostatni schodek. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Podczas turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.
Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie Ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw przystosowany dla dzieci z dysfunkcją wzroku.
Proponowane zajęcia:

Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
Koszt: Więcej informacji i rezerwacja do 10 kwietnia br.: 22 635 52 84, ioptulowicz@pzn.org.pl
zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Ponad barierami, ponad granicami

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie – Austria, Belgia, Polska – „Ponad barierami i granicami”, w którym:

Dla jakich uczestników jest ten projekt? Główne działania projektu:
1. Szkolenia stacjonarne (jedno pięciodniowe szkolenie w Polsce, jedno pięciodniowe szkolenie w Belgii, jedno pięciodniowe szkolenie w Austrii).
Zakres szkoleń: 2. Kilkugodzinne szkolenia zdalne, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. przez skype’a), co najmniej jedno przed i jedno po każdym szkoleniu stacjonarnym – szkolenia przygotowujące do szkoleń stacjonarnych oraz będące przedłużeniem szkoleń stacjonarnych.
3. Imprezy upowszechniające rezultaty projektu, w każdym kraju, w regionach uczestników projektu. Podczas wyjazdów na szkolenia realizowane za granicą przewiduje się również wyjścia do miejsc kultury i/lub zwiedzanie zabytków/ciekawych miejsc znajdujących się w pobliżu miejsca realizacji szkoleń.
W projekcie może wziąć udział 10 uczestników z każdego kraju.
Projekt realizowany jest do czerwca 2018 r.
Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus+.
Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy przysyłać do dnia 31.03.2017 r. na adres:
Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Z dopiskiem: Projekt „Ponad barierami i granicami”.
lub na adres: alemanczyk@pzn.org.pl z podaniem w tytule nazwy projektu: „Ponad barierami i granicami”.
Liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego. Formularze otrzymane po 31.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.
Do 10 kwietnia komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników projektu.
Zapraszamy do udziału w projekcie!!!
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://pzn.org.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-miedzynarodowym-projekcie-ponad-barierami-i-granicami/

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Kwiecień w Tyflogalerii

Najpierw literacka opowieść o Warszawie, potem anielska komedia romantyczna, niezwykłe obrazy niewidomego Gruzina i nastrojowy koncert muzyki poważnej – tak zapowiadają się kwietniowe spotkania w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych. Szczegółowy program poniżej.

Na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny.
Tyflogaleria PZN, Warszawa, ul. Konwiktorska 7; tel. 228312271 w. 258,
e-mail: tyflogaleria@pzn.org.pl
pzn.org.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Małopolski PZN: Ibsen i smog

Teatr zaangażowany, karmiący się współczesnością, ciągle żywy – tak piszą recenzenci o spektaklu „Wróg ludu” w reżyserii Jana Klaty. Sztuka, którą Ibsen napisał w 1882 r., jest wciąż przerażająco aktualna. Reżyser dodatkowo ją uwspółcześnił, dodając tematy, o których głośno w mediach; będzie więc o krakowskim smogu, uchodźcach, polskim chamie.
Spektakl z audiodeskrypcją będzie można zobaczyć 7 kwietnia br. o godz. 19:30 na Dużej Scenie Teatru Starego w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 1.
Cena biletu 35 zł.
Bilety rezerwować można poprzez biuro Okręgu Małopolskiego PZN. Zapisy pod numerem 12 2625314 lub 12 2625359.
Więcej o spektaklu na stronie: http://stary.pl/pl/repertuar/wrog-ludu/

zaznacz i zamknij wróć do góryZatrudnianie osób niepełnosprawnych - możliwości i bariery

„Atrakcyjna niepełnosprawność – wizerunek wykluczenia w reklamie”, „Współczesne teorie dyskryminacji a osoby z niepełnosprawnościami” czy „Niepełnosprawny nauczyciel akademicki – wyzwania i bariery” – takie m.in. prelekcje zostaną wygłoszone podczas konferencji naukowej pt.: „Szansa – potencjał – możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, którą organizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się 31 marca 2017 r. w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (al. Niepodległości 10, sala 111), początek zaplanowano na g. 10.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
W trakcie konferencji odbędzie się również Pierwszy Przegląd Filmów Promujących Zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest docenienie twórców filmów reklamowych promujących idee integracji osób niepełnosprawnych. Najlepsze filmy zostaną wyróżnione nagrodą jury oraz nagrodą publiczności przyznaną przez uczestników konferencji. Zwycięzcy otrzymają statuetki i okolicznościowy dyplom.
Wyniki przeglądu zostaną ogłoszone podczas konferencji oraz opublikowane na stronie internetowej dotyczącej wydarzenia.
Program konferencji, regulamin przeglądu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://www.pfron.org.pl/pl/wydarzenia/3903,Konferencja-naukowa-pt-SZANSA-POTENCJAL-MOZLIWOSCI-ZATRUDNIENIA-OSOB-NIEPELNOSPR.html
Kontakt: konferencje.poznan@pfron.org.pl, tel. 504852298, 61-666-46-09.

zaznacz i zamknij wróć do góryWiosenna Akademia Możliwości

Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa, znane z takich projektów, jak Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób poszukujących pracy, zaprasza do udziału w swoim nowym projekcie osoby z niepełnosprawnością. Wiosenna Akademia Możliwości to projekt aktywizacji zawodowej – płatne staże, stypendia, specjalistyczne szkolenia, warsztaty i znacznie więcej: zmiana w życiu, rozwój, możliwość poznania nowych ludzi.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Małopolski w wieku 18–29 lat, którzy nie pracują ani nie uczą się w trybie dziennym oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub mieszkają na terenach wiejskich.
Uczestnicy mają zapewnione m.in.: 5- lub 6-miesięczne płatne staże zawodowe i szkolenia z perspektywą zatrudnienia, wsparcie trenerów i asystentów w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego oraz udział w serii specjalistycznych warsztatów i spotkań inspirujących.
Ambasadorem projektu jest Marcin Ryszka, pływak, który niejednokrotnie reprezentował Polskę na Igrzyskach Paraolimpijskich, został mistrzem świata osób niewidomych w pływaniu w Antalyi w 2011 (na 50, 100 i 200 metrów stylem klasycznym), a w swej kolekcji ma również kilka medali z Mistrzostw Europy. Obecnie reprezentuje Polskę w blind futbolu i jest menedżerem Stowarzyszenia „Nie widzę przeszkód”. Mówi o sobie, że idzie przez życie, nie widząc przeszkód i do tego samego zachęca przyszłych uczestników projektów rynku pracy.
Do Wiosennej Akademii Możliwości można zgłosić się:


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wiosennej Akademii Możliwości http://rynekpracy.wiosna.org.pl/akademia/
Projekt Wiosenna Akademia Możliwości realizowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 marca 2018 r.

zaznacz i zamknij wróć do górySzansa na jutro

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt „Szansa na jutro”, który jest skierowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym zamieszkałych na terenie całego województwa lubelskiego. W ramach projektu przewidziane są szkolenia zawodowe i płatne staże dla uczestników.
Każda z osób zostanie objęta wsparciem w postaci: indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego, grupowego poradnictwa zawodowego oraz 3-miesięcznych staży zawodowych zgodnych z tematyką szkolenia.
Za udział w szkoleniach i stażach uczestnicy otrzymają stypendium (stypendium szkoleniowe - 730 zł netto, stażowe – 990 zł netto).
Obecnie prowadzona jest rekrutacja w Lublinie na szkolenie Pomoc kuchenna/Kucharz, które odbędzie się w kwietniu. Będzie ono realizowane w jednej z lubelskich restauracji. Uczestnicy otrzymają certyfikat z Cechu Rzemiosł.
Organizatorzy realizują również inne szkolenia (po zebraniu grupy).

Kontakt:
Karolina Kaniowska
Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14 Lublin
tel. 516 316 850
81 5252843
e-mail: szansanajutro@los.lublin.pl
los.lublin.pl/szansanajutro

zaznacz i zamknij wróć do góryJak dobrze zarządzać?

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla Mazowszan, którzy chcieliby nauczyć się zarządzania – taką ofertę przygotowała Europejska Grupa Doradcza. Projekt kierowany jest również do osób niepełnosprawnych.

EGD proponuje szkolenia z: zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania BHP, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania czasem.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które wyrażą chęć kształcenia formalnego, podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia. Projekt kierowany jest do różnych grup: pracujących, bezrobotnych, uczących się, mieszkających na wsi, a także do osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, catering oraz certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej TÜV NORD i Polskiego Centrum Akredytacji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rozpoczęcie zajęć już od kwietnia w Warszawie!
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://www.eurogrupa.pl/szkolenia-ue/mazowsze/certyfikowane-szkolenia-dla-mazowszan.

Kontakt: Europejska Grupa Doradcza, Tel.: 696 881 025
E-mail: mblaszczyk@eurogrupa.com.pl
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

zaznacz i zamknij wróć do góryKto zostanie liderem dostępności?

Już tylko do 31 marca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Lider Dostępności” organizowanego przez Fundację Integracja, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Konkurs „Lider Dostępności” promuje najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w myśl zasad projektowania uniwersalnego, które uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
– Dostępność oznacza nowoczesność w tym znaczeniu, że wszyscy, jako Polacy i ludzie, mamy być równo traktowani – podkreśla Prezydent RP Andrzej Duda. – Dzisiaj, z całą pewnością, wymiarem nowoczesnego państwa jest to, czy jego instytucje, czy jego obiekty, zwłaszcza o charakterze publicznym, są powszechnie dostępne dla każdego obywatela. Te bariery, które istnieją, muszą być usuwane. Z myślą o wszystkich, którzy te problemy mają lub będą je mieli – dodaje.

Konkurs Lider Dostępności ma promować tych, którzy realizują zasady dostępności i robią to od wielu lat na rzecz tych, którzy przez wiele lat byli pomijani – mówi prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski.

Konkurs organizowany jest po raz drugi. – Poprzednia edycja i ogromne zainteresowanie wynikami udowodniły, jak ważną problematyką jest zarówno projektowanie dostępnych dla wszystkich obiektów architektonicznych, ale także – że myślenie o dostępności zaczyna się już na etapie planowania i projektowania struktur miejskich – mówi prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, prof. Piotr Lorens. – Wiele kwestii wymaga bowiem rozwiązań systemowych, które można rozwiązać jedynie na poziomie kompleksowo rozumianej miejskiej polityki rozwoju. Mam nadzieję iż kolejna edycja konkursu pozwoli na zaprezentowanie następnych dobrych przykładów takiego właśnie podejścia do kwestii planowania i projektowania dostępności naszych miast.

Konkurs wspiera WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim. – Poprzednia edycja konkursu Lider Dostępności pokazała, że jest coraz więcej miejsc, które dają wszystkim równe szanse do uczestnictwa w życiu publicznym – tłumaczy Wiceprezes WSPÓLNIE Fundacji LafargeHolcim Kinga Walczyńska. – Jest to dla nas niezmiernie ważne, gdyż jako Fundacja wspieramy tworzenie przestrzeni uwzględniających różne potrzeby, a projektując, myślimy nie tylko o tym, co tu i teraz, lecz także o przyszłości. Takie są też założenia projektowania uniwersalnego. Jest to tym bardziej istotne, że według prognoz demograficznych w 2060 roku będziemy najstarszym europejskim społeczeństwem. Wszyscy będziemy kiedyś potrzebować dostępności. Tylko wspólnie możemy tworzyć rzeczy wielkie i dlatego tak ważne jest współdziałanie administracji publicznej, biznesu, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych na rzecz propagowania dostępności. Lider Dostępności łączy nas wokół wspólnej idei, pokazuje najlepsze wzorce i zachęca innych do wykonania pierwszego kroku."

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach: samorząd, przestrzeń publiczna, sieć placówek, obiekt usługowy, obiekt mieszkalny, obiekt zabytkowy, architekt/urbanista. Zostanie również przyznana nagroda GRAND PRIX. Zgłoszenia do Konkursu Lider Dostępności przyjmowane są do 31 marca 2017 roku.

W tegorocznym konkursie wyróżnienie zostanie przyznane w każdej kategorii, także projektantowi (architektowi lub urbaniście), który był zaangażowany w sukces nagrodzonego obiektu. Organizatorzy chcą szczególnie podkreślić, jak ważne jest myślenie o dostępności dla wszystkich użytkowników już na etapie planowania i projektowania.

Wręczenie nagród nastąpi podczas gali w Pałacu Prezydenckim.

Więcej informacji:
Dorota Bielkowicz
specjalista ds. Public Relations
tel.: 570 066 906
e-mail: dorota.bielkowicz@integracja.org
ul. Andersa 13
00-159 Warszawa
integracja.org

zaznacz i zamknij wróć do góryNiezbędnik aktywnych mieszkańców

„Działaj i zmieniaj swoje miasto” – od tego hasła rozpoczyna się audiobook „Niezbędnik aktywnych mieszkańców”, który został wydany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Ta dźwiękowa publikacja powstała głównie z myślą o niewidomych i słabowidzących mieszkańcach stolicy, ale także widzących, którzy wolą dźwiękową formę informacji. I jedni, i drudzy dzięki tej publikacji dowiedzą się, jak bardziej zaangażować się w działania lokalne.

Przewodnik zawiera bowiem praktyczne wskazówki, bazę linków i kontaktów oraz listę sąsiedzkich inicjatyw, które mogą zainteresować każdego, kto chciałby mieć wpływ na to, co dzieje się w jego okolicy.
To już drugie wydanie tego poradnika w języku polskim, oprócz tego ukazały się także wersje obcojęzyczne: po angielsku, ukraińsku i wietnamsku. – Misją zespołu przygotowującego tę publikację jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców – mieszkańców Warszawy, nie wykluczając żadnej z nich. Audiobook jest kolejnym etapem tej misji. Został wydany głównie z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, a także tych, którzy chcieliby się z nim zapoznać, np. gotując obiad, jadąc samochodem, czy spacerując ze słuchawkami na uszach. – czytamy na stronie Urzędu Miasta.

„Niezbędnik aktywnych mieszkańców” można pobrać ze strony: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/audiobook lub posłuchać na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=swlj_nJ0Of0&list=PL3Wddt9O4kINAtCkiw0iliwvSk8zZSiqI&index=1

Można również poprosić o bezpłatną płytę CD, która dostępna jest m.in.: w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Senatorska 27, pok. 129), w dzielnicowych wydziałach obsługi mieszkańców, w wybranych kawiarniach, klubokawiarniach, domach kultury lub innych miejscach aktywności lokalnej.

Treść audiobooka została przygotowana przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Czytają: Maria Seweryn i Wojtek Chorąży
Redakcja tekstu: Anna Malinowska, Zuzanna Włodarczyk, Agnieszka Matan
Koordynacja wydania: Aleksander Ćirlić
Nagranie: Spółdzielnia „Nowa Praca Niewidomych” – Cepelia
Tłoczenie i druk: Reklamizer

zaznacz i zamknij wróć do góryPrawa pacjenta

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie, masz prawo do:
1. świadczeń zdrowotnych:

2. uzyskania informacji: 3. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych: 4. tajemnicy wszelkich informacji z Tobą związanych;
5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, w tym: 7. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym: 8. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu;
9. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
10. opieki duszpasterskiej w czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum;
11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum.
Pełna informacja na stronie: http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone, są niewłaściwie realizowane lub masz pytania zadzwoń: tel. 800-190-590
ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 21:00
ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa
bpp.gov.pl

Ulotka w wersji graficznej do pobrania http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/edukacja_-_poznaj_swoje_prawa/ulotka_prawa_pacjenta_2016.pdf

zaznacz i zamknij wróć do góryWyspa Młyńska bez barier

„Wyspa Młyńska – bez progów i barier” to projekt, który został nominowany w konkursie „Mieszkam tu! – Mądre pomysły na mądre miasto”.

Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy zamontowano już udźwiękowiony plan dotykowy, a na poręczach mostu i trzech kładek – płytki kierunkowe. Osobom posługującym się alfabetem Braille’a płytki te ułatwią orientację oraz dojście do ważnych punktów w tym rejonie miasta.

Montaż multimedialnej tablicy to inicjatywa Honoraty Borawy, prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy, i Eweliny Czerwińskiej, kierownika Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Tablica zamontowana na Wyspie Młyńskiej jest wykonana z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Wyposażona jest w napisy brajlowskie oraz udźwiękowiona – po wciśnięciu odpowiednich klawiszy odtwarzane jest nagranie z opisem zabytków znajdujących się na Wyspie. Zasilają ją ogniwa fotowoltaiczne. Inwestycja została zrealizowana w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Jej koszt to 50 tys. zł.

Kolejnym elementem projektu jest stworzenie 30 planów dotykowych, które pomogą osobom z dysfunkcją narządu wzroku w poruszaniu się po Wyspie Młyńskiej. Będą one dostępne m.in. w powiatowych kołach Polskiego Związku Niewidomych z terenu Bydgoszczy i okolic, Bydgoskim Centrum Informacji oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a.

Zagłosować na tę inicjatywę może każdy internauta, który do 28 kwietnia 2017 r. kliknie w link „popieram” na stronie: http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/mieszkam-tu-2017/nominacje/bydgoszcz-wyspa-mlynska-bez-barier,91369.html.

zaznacz i zamknij wróć do góryRajd po Małopolsce

Fundacja „Niewidomi Na Tandemach” Oddział Małopolski zaprasza na rajd po okolicy. Wyprawa potrwa 5 dni i wezmą w niej udział osoby z całego kraju i goście z Ukrainy. Łącznie 44 osoby (22 pary tandemowe – widzący i niewidomy), z czego 7 tandemów to duety z Ukrainy.
Uczestnicy wystartują 29 kwietnia br. o godz. 09:00 z Bochni i będą odwiedzać poszczególne powiaty województwa małopolskiego. Dokładny harmonogram i trasa zaplanowane będą po zamknięciu listy zapisów. Rajd zakończy się 3 maja br.
- Zapraszamy nie tylko uczestników akcji NNT, ale wszystkich posiadaczy i użytkowników tandemów oraz zaprzyjaźnionych rowerzystów – zachęcają organizatorzy. – Wymagamy jedynie, aby osoby chcące wziąć udział w rajdzie były przygotowane do dystansu około 65 km dziennie – dodają. Do udziału w rajdzie zostaną zaproszeni również pełnosprawni mieszkańcy Bochni, organizatorzy planują wieczorne spotkania integracyjne.

Koszty udziału w 5-dniowym rajdzie wynoszą 125 zł. Wyżywienie należy sobie zorganizować we własnym zakresie, fundacja zapewnia natomiast 4 noclegi oraz 10 tandemów dla uczestników z Polski.
Ostateczny termin rekrutacji uczestników to 10 kwietnia 2017 r. Jedyną formą zgłoszenia jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://docs.google.com/forms/d/1xB5ueVMGHyF1VHy_IU77-abep2cLDdOVShdPeFLunns/viewform?ts=58d01208&edit_requested=true


Rajd jest realizowany w ramach I edycji projektu: „Na tandemie po małopolskim – aktywnie poznajemy nasze województwo. Rajd niewidomych i ich widzących pilotów”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Bochnia.zaznacz i zamknij wróć do góryFilmowe nowości w bibliotece

Co obejrzeć dziś wieczorem? Horror wszechczasów? Lekką polską komedię? A może jakiś wyciskacz łez? Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie spośród 15 nowych tytułów, o które wzbogacił się Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS.

10 z nich to ścieżki dźwiękowe, które przekazało DZdN Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”. Są to: „Demon” w reż. Marcina Wrony, „Dwunastu gniewnych ludzi” w reż. Sidney Lumet, „Dziedzictwo / Inheritance” w reż. Jamesa Molla, „Lśnienie” w reż. Stanleya Kubricka, „Mad Max: Na drodze gniewu” w reż. George’a Millera, „Mandarynki” w reż. Zazy Urushadze, „Skazani na Shawshank” w reż. Franka Darabonta, „Timbuktu” w reż. Abderrahmane’a Sissako, „Turysta” w reż. Rubena Östlunda, „Zaklęte rewiry” w reż. Janusza Majewskiego. Ścieżki można pobrać w Serwisie wypożyczeń on-line DZdN na stronie wypozycz.dzdn.pl.
Pracownicy biblioteki szczególnie polecają klasyk, jakim niewątpliwie jest horror z 1980 roku – „Lśnienie" w reżyserii Stanleya Kubricka. Główny bohater, Jack, grany przez Jacka Nicholsona, zostaje stróżem hotelu zamkniętego w trakcie zimy. Razem z rodziną przeprowadza się w górzystą okolicę do – przynajmniej z pozoru – opustoszałego hotelu. Film powstał na podstawie bestsellera Stephena Kinga.
Nowe filmy z audiodeskrypcją pojawiły się również w wypożyczalni książek mówionych. Przybyło 5 nowych płyt DVD: „Mustang” w reż. Deniz Gamze Ergüven, „Ostatnia rodzina” w reż. Jana P. Matuszyńskiego, „Planeta Singli” w reż. Mitji Okorna, „Syn Szawła” w reż. László Nemea oraz „Zupełnie Nowy Testament” w reż. Jaco van Dormaela. Ścieżki dźwiękowe do tych filmów są również dostępne w serwisie online.
Spośród nowości płytowych na uwagę zasługuje mająca premierę w ubiegłym roku „Ostatnia rodzina” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Film został nagrodzony między innymi Złotymi Lwami na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Jest to opowieść o rodzinie dwóch wielkich indywidualności: malarza Zdzisława Beksińskiego oraz jego syna, Tomasza, dziennikarza muzycznego i tłumacza. O rodzinę dba żona i matka, Zofia Beksińska.
Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS serdecznie zaprasza do wypożyczania filmów i ścieżek dźwiękowych filmów z audiodeskrypcją.

Kontakt:
Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa
Wypożyczalnia Książek Mówionych
tel. 22 831 22 71 wew. 296, 242 lub 298
dw@dzdn.pl
http://dzdn.pl/

zaznacz i zamknij wróć do górySpotkanie autorskie na Niewidzialnej

Hanna Pasterny – podróżniczka i pisarka, 1 kwietnia zagości na Niewidzialnej Wystawie w Warszawie, gdzie opowie wszystkim zebranym o swoich niesamowitych przygodach. Podczas spotkania będzie można kupić jedną z dwóch książek jej autorstwa: „Moje podróże w ciemno” i „Tandem w szkocką kratkę”.
Spotkanie odbędzie się w godzinach 19:00 – 20:30 na Niewidzialnej Wystawie (w budynku Millenium Plaza (Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Ochota).
http://niewidzialna.pl/

Hanna Pasterny jest absolwentką filologii romańskiej i podyplomowej logopedii. Pracuje jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. W roku 2009 za aktywność społeczną otrzymała wyróżnienie Lady D, a w 2011 nagrodę Człowiek bez barier. Jest autorką książek: „Jak z białą laską zdobywałam Belgię”, „Tandem w szkocką kratkę” oraz „Moje podróże w ciemno”.zaznacz i zamknij wróć do góry„Sztuka kochania” w Poznaniu

Fundacja Mili Ludzie zaprasza na bezpłatne pokazy filmów z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących, które odbywają się w ramach projektu „Kinoteatr Dostępny v. 2.0” w Poznaniu.

Przed nami pierwszy pokaz: 12 kwietnia o godz. 17.00 w Kino Muza w Poznaniu zobaczymy filmowy hit ostatnich miesięcy – „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, w reż. Marii Sadowskiej!
Jak czytamy na stronie dystrybutora filmu, firmy Next-Film, opowieść o powstaniu „Sztuki kochania” Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL. Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim „Sztuka kochania” podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bezpłatne wejściówki należy rezerwować mailowo: info@mililudzie.org

„Kinoteatr Dostępny v.2.0” potrwa do końca listopada 2017 r., w programie: pokazy filmowe i spektakle teatralne z audiodeskrypcją oraz napisami/tłumaczeniem dla osób niesłyszących.
Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Poznań.

zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.