Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 4 (147), luty 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Polski Związek Niewidomych: Ogłoszenie – praca w Muszynie
Polski Związek Niewidomych: Segregacja śmieci
Instytut Tyflologiczny PZN: Turnus usprawniająco-rehabilitacyjny
Instytut Tyflologiczny: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Tyflogaleria PZN w marcu 2017
Badania przesiewowe w kierunku jaskry
Dodatkowe środki na leczenie zaćmy
Doradcy podatkowi niepełnosprawnym
Kurs do nauki języka niemieckiego
Kody PIN do platformy IBUK Libra Light
Zajęcia artystyczne z Cedunis
Wszechnica Żywieniowa zaprasza
Szkoła liderów
Twój głos w sprawie przyrody
Podziel się opinią
Praca szuka człowiekaPolski Związek Niewidomych: Ogłoszenie – praca w Muszynie

Polski Związek Niewidomych Stowarzyszenie, poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora/Menadżera Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „NESTOR” Polskiego Związku Niewidomych w Muszynie
Miejsce pracy: Muszyna
Zakres obowiązków:

Oczekiwania: Oferujemy: Osoby zainteresowane powyższą ofertą oraz spełniające jej kryteria prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@pzn.org.pl w terminie do 7 marca 2017 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”


zaznacz i zamknij wróć do góryPolski Związek Niewidomych: Segregacja śmieci

Segregacja odpadów to problem już od wielu miesięcy szeroko dyskutowany. Dotyczy on również osób niepełnosprawnych, które muszą czynnie włączyć się do tej akcji. Aby jednak było to możliwe, trzeba się do niej starannie przygotować. Pisaliśmy już o tym w jednym z naszych Biuletynów pod koniec ubiegłego roku.
Tematowi segregacji odpadów poświęcone było również kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 23 lutego br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie.
Jego pierwsza część przebiegała pod hasłem „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Dyskutowano tu nad koniecznością wprowadzenia zmian legislacyjnych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym skuteczne i sprawne segregowanie odpadów.
W drugiej części obrad zostały omówione niektóre petycje kierowane do Sejmu i Senatu RP dotyczące spraw osób niepełnosprawnych.
Po spotkaniu złożono petycję, podpisaną przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku. Zawiera ona postulaty zmiany prawa – tak, by firmy komunalne i samorządy miały obowiązek zapewnienia dostępności recyklingu osobom z niepełnosprawnościami. Jej treść przytaczamy poniżej.


Warszawa, 23 lutego 2017Podmioty wnoszące:
1. Polski Związek Niewidomych, zarejestrowany pod nr. KRS 0000042049 z siedzibą
w Warszawie, ul. Konwiktorska 9 (adres korespondencyjny jw.), reprezentowany przez Elżbietę Marię Oleksiak
2. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach zarejestrowane pod nr.
KRS 0000054086 z siedzibą w Laskach, ul Brzozowa 75 (adres korespondencyjny jw.), reprezentowane przez Damian Reśkiewicz, Członek Zarządu
3. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących "VEGA" zarejestrowana
pod nr. KRS 0000353429 z siedzibą w Kielcach, ul.Wincentego Witosa 18
(adres korespondencyjny ul. B. Prusa 4/11, 30-109 Kraków), reprezentowana przez Dawida Górnego
4. Wojciech Maj, przedsiębiorca, niezależny ekspert, zarejestrowany pod numerem
NIP: 6340020861, zamieszkały w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 18, 25-561 Kielce (adres korespondencyjny jw.)


Sz.P.
Marek Kuchciński
Marszałek SejmuPetycja w sprawie dostosowania wymogów zbiórki selektywnej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami w tym z niepełnosprawnością wzroku.

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. O petycjach, wnioskując
w interesie publicznym, wnosimy na ręce Pana Marszałka petycję o zmianę przepisów prawa, które umożliwią uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidzących i słabowidzących, w aktach prawnych odnoszących się do obowiązków względem recyklingu i odzysku surowcowego, w szczególności w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wnioskujemy o nowelizację Art. 3 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku poprzez dodanie do obecnego zdania kolejnego (jako punkt 17) w następującym brzmieniu: „zapewniają możliwość uczestniczenia w selektywnej zbiórce osobom niepełnosprawnym, w tym poprzez odpowiednie oznakowanie pojemników umożliwiające m.in. osobom z dysfunkcją wzroku właściwe przypisanie odpadów do właściwego pojemnika na zbiórkę selektywną.”

Co za tym idzie, zmiana taka obligowałaby Ministra Środowiska do uwzględnienia tych racji poprzez stosowną zmianę do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.


Uzasadnienie

Rocznie w Polsce wytwarzane jest 10 milionów ton odpadów komunalnych, z których tylko 14% poddawanych jest recyklingowi (do 2035 roku 65% odpadów komunalnych musi zostać poddanych recyklingowi). Ten ambitny cel zostanie zrealizowany tylko jeśli wszyscy przyjmiemy odpowiedzialność za środowisko. Tymczasem osoby niepełnosprawne
(5 mln osób w Polsce), w szczególności samodzielnie żyjące osoby niewidome i słabowidzące (blisko 1,6 mln osób), nie mogą nawet odróżnić kolorów pojemników
na różne frakcje odpadów.
Rozwiązaniem tego problemu są proste oznaczenie spełniające warunki projektowania uniwersalnego (tekst w alfabecie Braille’a, kontrastowe kolory, piktogramy), dzięki którym segregacja odpadów staje się możliwa dla osób z niepełnosprawnością wzroku
(wzór w załączniku).

Jesteśmy zdania, że adekwatna nowelizacja ww. przepisów Ustawy oraz zmiany ww. Rozporządzeniu pomoże poprawić możliwości czynnego udziału w recyklingu odpadów osób niewidomych i słabowidzących, a co za tym idzie zwiększy poziom odzysku wymagany
w przepisach prawa.


Na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. O petycjach, wyrażamy zgodę
na ujawnienie na stronie internetowej o której mowa w art. 8 ust 1 ww. Ustawy, danych dotyczących podmiotów wnoszących petycję.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.


Elżbieta Maria Oleksiak
Polski Związek Niewidomych
Damian Reśkiewicz
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Dawid Górny, Prezes, Fundacja na rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA
Wojciech Maj, ekspertZałączniki:
1. Wyciąg z KRS - Polski Związek Niewidomych
2. Wyciąg z KRS - Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
3. Wyciąg z KRS - Fundacja na rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących „VEGA”
4. Wpis z CEIDG – Wojciech Maj

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Turnus usprawniająco-rehabilitacyjny

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach


Oferta turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla dzieci niewidomych i słabowidzących na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach:

uczestnicy: min. 20 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami
wiek: dzieci od 5 do 12 lat
termin: 25 czerwca do 8 lipca 2017 r. – 14 dni
ilość miejsc: maksymalnie 60 osób.
wyżywienie: pełne - 3 posiłki dziennie
warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami

Nowy Internat Dziewcząt:
* 11 pokoi 3-osobowych z łazienką (parter)
* 13 pokoi 3-osobowych z łazienką (piętro I)
3-osobowe pokoje – każdy z łazienką – są zgrupowane po trzy i tworzą oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym z dostępem do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego; w sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania; oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka;
Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.
Ośrodek posiada: zaplecze do realizacji programu turnusu, form rehabilitacji i zaplecze do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych, odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną, stadninę koni do prowadzenia hipoterapii, basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacji ruchowej. W Ośrodku są także pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku.
W Ośrodku zamontowane są oznaczenia w brajlu i druku powiększonym na drzwiach. Zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne oznaczone są kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni wyczuwalną dotykowo dla osób z problemami wzroku. Schody również są odpowiednio oznakowane – pierwszy i ostatni schodek. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Podczas turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.
Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie Ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw zorganizowany i przystosowany dla dzieci z dysfunkcją wzroku.
Proponowane zajęcia:

Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
PROPONOWANA KWOTA: Więcej informacji i rezerwacje: 22 635 52 84, ioptulowicz@pzn.org.pl
zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyły się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Święto to, ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku, upamiętnia śmierć pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy demonstrowali w Bangladeszu w 1952 roku w sprawie nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2–3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło ich już 250. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Zasłużony dla Polszczyzny
W Polsce co roku od 2012 roku przyznawana jest Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej „Zasłużony dla Polszczyzny”. W tym roku otrzymał ją Wojciech Wencel – poeta, artysta, pisarz, krytyk literacki. Prezydent Andrzej Duda, który wręczał nagrodę podczas uroczystości w Pałacu, mówił, że poezja Wojciecha Wencla wywołuje dyskusję i warto do niej sięgnąć. Że jest ciekawa, wyrafinowana, kunsztowna, piękna, bogata, artysta prowadzi w niej dialog z historią i tradycją. Nagroda „Zasłużony dla Polszczyzny” przyznawana jest ludziom kultury, nauki, biznesu, nauczycielom, działaczom społecznym, za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego – polszczyzny poprawnej, sprawnej, etycznej i estetycznej – w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, w wystąpieniach popularyzatorskich w radiu i telewizji, mediach elektronicznych, a także w twórczości pedagogicznej, aktorskiej i estradowej. Laureatami nagrody są: prof. dr hab. Walery Pisarek (2012), prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (2013), prof. dr hab. Jan Miodek (2014) oraz Anna Dymna (2015).

Lektura na 2017 r.
Podczas uroczystości Para Prezydencka ogłosiła również tytuł dzieła wybranego na Narodowe Czytanie 2017. W tym roku internauci wybierali spośród czterech pozycji: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, „Beniowski” Juliusza Słowackiego oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Od 23 stycznia do 15 lutego oddano prawie 37 000 głosów. Zwyciężyło „Wesele”, na które Polacy oddali 18 000 głosów. 2 września br. cała Polska będzie więc czytać ten najbardziej znany dramat Stanisława Wyspiańskiego. Polski Związek Niewidomych chce jak co roku włączyć się w uroczystości związane z czytaniem narodowej lektury. Przygotowujemy już program.
Po ogłoszeniu tytułu dzieła na Narodowe Czytanie zaproszono wszystkich uczestników do udziału w Lekcji RP poświęconej polszczyźnie. Uczestnikami byli wspomniany już poeta Wojciech Wencel i Tadeusz Polkowski – raper, który występował kiedyś w zespole hip hopowym, a teraz jest solistą. Tadeusz Polkowski na zakończenie uroczystości zaśpiewał fragment piosenki ze swojej ostatniej płyty, na której znajdują się utwory o wspaniałych i tragicznych wydarzeniach z polskiej historii.
Elżbieta Oleksiak
Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Tyflogaleria PZN w marcu 2017

Kino, filharmonia i salon literacki w jednym? Tak, to możliwe. Do tego zarówno miejsce, jak i wszystkie spotkania w pełni dostępne dla osób niewidomych. Tyflogaleria PZN zaprasza na marcowe wydarzenia bez barier!

7 marca – godzina 16.00, film z audiodeskrypcją: „Daas” – dramat kostiumowy z 2011 roku, scenariusz i reżyseria Adam Panek. Czas trwania filmu: 1 godz. 42 min. Prezentowany na 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i nagrodzony w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych 30. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie obraz Adriana Panka to opowieść o śledztwie radcy wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej, Henryka Kleina. „Daas” obnaża połączenie religii i świeckiej władzy, erotyki i wiary, idealizmu i perfidii. To moralitet o przegranej ideałów i konieczności dostosowania się do tego, co jest rzeczywistością pozbawioną mrzonek o poprawianiu świata.
Te bardzo uniwersalne tematy zostały pokazane przez Panka w realiach XVIII wieku, w konwencji kryminału. Film „Daas” jest wielowymiarowy i daje szerokie możliwości interpretacji historii.

14 marca – godzina 16.00, literacki wtorek, „Wyprzęganie kultury” – spotkanie autorskie Ireny Stopierzyńskiej, poetki, publicystki, malarki, członka Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Klubu Twórczości „ŻAR” zastępcy redaktora naczelnego Kwartalnika „Sekrety Żaru”, animatorki grupy literackiej „Poetica”. Irena Stopierzyńska od lat interesuje się zmianami zachodzącymi w szeroko pojętej kulturze, w tym w wytworach określonych kulturą artystyczną.

21 marca – godzina 17.00, koncert „Jan Sebastian Bach i przyjaciele – Friedrich Bach, Johan Georg Albrechtsberger, Joseph Haydn” w wykonaniu zespołu muzyki dawnej FURIBONDO.

28 marca – godzina 16.00, literacki wtorek, „Czerwona sukienka” – spotkanie autorskie Miry Umiastowskiej (pedagog, trener, poetka). Jest autorką m.in. „Tryptyku Świat za burtą”, w skład którego wchodzą: „Ryba nie ma okien” (2015), „Bezpieczeństwo Małgorzaty” (2016), „Wielka Ryba” (wciąż pływa!). Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich. Nagrodzona m.in. w XV Mazowieckim Konkursie Małej Formy Literackiej, współautorka prac zbiorowych: almanachów wydawanych pod patronatem Klubu Literackiego Metafora, antologii międzynarodowych wydanych z ramienia Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz albumu literacko-malarskiego Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
Tyflogaleria PZN, Warszawa, ul. Konwiktorska 7; tel. 22 831-22-71 w. 258,
e-mail: tyflogaleria@pzn.org.pl, pzn.org.pl.

zaznacz i zamknij wróć do góryBadania przesiewowe w kierunku jaskry

W związku ze Światowym Tygodniem Jaskry, w dniu 18 marca 2017 r. (sobota) Polskie Towarzystwo Okulistyczne zaprasza pacjentów do poradni okulistycznych (które zgłosiły się do akcji) na terenie całego kraju w celu wykonania badania przesiewowego w kierunku jaskry. Preferowani są wszyscy, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę.
Akcja przeprowadzana jest przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne pod hasłem POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA.

Zapraszamy do włączenia się do akcji.

Adresy przychodni będą umieszczone na stronie pto.com.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryDodatkowe środki na leczenie zaćmy

Zwiększono środki na operację usunięcia zaćmy, będą więc krótsze kolejki dla oczekujących na ten zabieg – informuje Ministerstwo Zdrowia w jednym z komunikatów opublikowanych na swojej stronie internetowej.
Na wniosek Ministra Zdrowia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o zmianie planu finansowego NFZ na 2017 r. poprzez zwiększenie planowanych na ten rok środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 57 094 tys. zł. Środki te pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. Zostaną one przeznaczone na zmniejszenie kolejek osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy. Dodatkowe środki pozwolą na przyjęcie większej liczby pacjentów (ponad 24 tys.)
Jak podaje Ministerstwo, podziału środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ dokonano z uwzględnieniem struktury liczby osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy (przypadek pilny i stabilny). Najwięcej środków przyznano dla oddziału śląskiego (ponad 8,7 mln zł), dolnośląskiego (prawie 7,5 mln zł) oraz mazowieckiego (ponad 7,4 mln zł).
Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r., usunięcie zaćmy było w 2015 r. jednym z tych świadczeń zdrowotnych, do których są najdłuższe kolejki, średni czas oczekiwania przekraczał w niektórych oddziałach NFZ 1400 dni. NIK zwrócił również uwagę, że koszty leczenia pacjentów poza granicami Polski w ramach tzw. transgranicznej opieki zdrowotnej wyniosły w 2015 r. 8,4 mln zł, a w pierwszym kwartale 2016 r. 3 mln zł. Jak wskazano, 90 proc. wniosków z 2015 r. oraz 94 proc. w pierwszym kwartale 2016 r. dotyczyło właśnie refundacji kosztów operacji usunięcia zaćmy; niemal wszystkie te zabiegi wykonano na terenie Czech.

zaznacz i zamknij wróć do góryDoradcy podatkowi niepełnosprawnym

W dniach 13–15 marca 2017 r. w godzinach 10.00–13.00 pod numerem telefonu 603 900 782 w ramach ogólnopolskiej akcji „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” udzielane będą telefoniczne konsultacje dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z zakresu ulg i uprawnień podatkowych. Porad udzielać będą doradcy podatkowi zrzeszeni w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Akcji patronują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Radio Olsztyn i Telewizja Polska Olsztyn.

zaznacz i zamknij wróć do góryKurs do nauki języka niemieckiego

Na zamówienie Działu Zbiorów dla Niewidomych został wydany brajlem – przez firmę Impuls – nowy kurs do nauki języka niemieckiego zatytułowany Schritte International. Składa się on z sześciu części. Każda część zawiera podręcznik z ćwiczeniami i zeszyt maturalny. Oddzielną pozycję stanowią ćwiczenia gramatyczne zatytułowane Schritte Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache.
Kurs jest przeznaczony zarówno dla uczniów gimnazjów, liceów, techników i szkół zawodowych, jak i dla wszystkich, którzy chcą uczyć się tego języka w zakresie podstawowym, na poziomach kształcenia A1-B1.
Całość została zawarta w siedemdziesięciu tomach brajlowskich.
Podręcznik można wypożyczyć w Dziale Zbiorów dla Niewidomych.
W przyszłości zostanie udostępniony również w wersji elektronicznej, aby osoby niewidome mogły korzystać z niego za pomocą monitora brajlowskiego (tzw. linijki) lub innego rodzaju sprzętu.
Informacje dotyczące korzystania z biblioteki, dokumenty do zapisu, katalogi i dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej: dzdn.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryKody PIN do platformy IBUK Libra Light

Platforma IBUK Libra Light udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym oraz innym osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie mogą czytać zwykłego druku, publikacje w formatach EPUB i MP3. Dostęp do zasobów platformy jest możliwy po założeniu konta na stronie libralight.pwn.pl i wprowadzeniu autoryzacyjnego kodu PIN.
Kod PIN niezbędny do korzystania z platformy można uzyskać za pośrednictwem Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Jest on dostępny w serwisie wypożyczeń on-line DZdN. By go pobrać, należy zalogować się na stronie wypozycz.dzdn.pl, a następnie na stronie głównej kliknąć w link „kod PIN do platformy IBUK Libra Ligot” pod nagłówkiem „przydatne linki”.
Czytelnicy DZdN z niepełnosprawnością uniemożliwiającą czytanie zwykłego druku, którzy nie korzystają z serwisu wypożycz, mogą w dowolnym momencie aktywować konto, wypełniając formularz dostępny na wypozycz.dzdn.pl.
Jeżeli są Państwo zainteresowani dołączeniem do grona czytelników Działu Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS, zapraszamy do zapisania się.

zaznacz i zamknij wróć do góryZajęcia artystyczne z Cedunis

Fundacja CEDUNIS przygotowała cykl zajęć artystycznych dla młodych osób z dysfunkcją wzroku. Celem spotkań jest kontakt ze sztuką i rozwój ekspresji uczestnika, a ich efektem – przygotowanie krótkiego występu możliwego do zaprezentowania na żywo lub przed kamerą.

Zajęcia mają za zadanie uruchomienie i kształcenie artystycznych i fizycznych umiejętności uczestników w sposób, który pozwoli na sceniczne działanie. Osoby, które zgłoszą się do tego projektu, uczestniczyć będą w cyklu ośmiu – dziesięciu cotygodniowych zajęć indywidualnych w siedzibie Fundacji CEDUNIS w Warszawie. Zajęcia trwać będą około półtorej godziny. Rozpoczynają się rozgrzewką lub wprowadzeniem, następnie uczestnicy będą pracowali nad piosenką, wierszem, prozą lub etiudą aktorską. Znaczna część spotkań będzie poświęcona pracy nad tekstem, rozumieniu treści, analizie i interpretacji, czy też rozmowie o sztuce jako takiej. Uzupełnieniem będzie praca nad wyrażeniem emocji, również poprzez ruch i gesty. Na sali podczas zajęć może przebywać opiekun osoby niepełnosprawnej oraz osoba z fundacji.
Spotkania prowadził będzie Maciej Ciechomski – aktor i reżyser amator, który uczył się na zajęciach pantomimy Stefana Niedziałkowskiego, warsztatach w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, na warsztatach śpiewu Olgi Szwajgier, teatru fizycznego, tańca butoh, i innych. Wyreżyserował i zrealizował dwa spektakle („Róże” w 2013 roku i „Pieśń pieśni Shir Hahirim” w 2015 roku). Wystąpił w kilkudziesięciu etiudach filmowych, teledyskach i reklamach. Przeprowadził kilka jednorazowych warsztatów teatralnych i aktorskich („Trzeba mieć odwagę”, „Nienapewność”, „Gestalt-Meisner”) i kilkadziesiąt stałych zajęć aktorskich dla amatorów i profesjonalistów. Jest ojcem niewidzącego, autystycznego siedemnastolatka Melchiora.
Udział w zajęciach jest bezpłatny! Zapisy pod numerem: +48 667 958 040
Fundacja CEDUNIS
Ul. J. i J. Śniadeckich 23 lok 1a (przy placu Politechniki)
00-654 Warszawa
http://www.cedunis.org.pl/

zaznacz i zamknij wróć do góryWszechnica Żywieniowa zaprasza

Wszechnica Żywieniowa w SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zaprasza na prelekcje w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.
15 marca – Przyprawy – dla smaku i zdrowia, dr hab. Renata Kazimierczak (Zakład Żywności Ekologicznej, SGGW), dr inż. Andrzej Janicki (Zakład Technologii Gastronomicznej, SGGW), dr inż. Dominika Głąbska (Zakład Dietetyki, SGGW).
19 kwietnia – Żywienie a odporność organizmu, prof. dr hab. Krystyna Skwarło (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)
17 maja – Choroba Hashimoto – leczenie i żywienie, prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik (Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), dr inż. Danuta Gajewska (Zakład Dietetyki, SGGW).
21 czerwca – Alergie pokarmowe a diety eliminacyjne – korzyści i zagrożenia, dr hab. Ewa Lange (Zakład Dietetyki, SGGW), dr inż. Danuta Gajewska (Zakład Dietetyki, SGGW).
Spotkania odbywają się w trzecie środy miesiąca, o godz. 17.15, w SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159c, na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), w Auli II. Dojazd: autobusy 148, 166, 185, 193, 401, 503.
WSTĘP WOLNY!
Prelekcje transmitowane są on line – szczegóły na stronie internetowej:
wszechnica-zywieniowa.sggw.pl
Kontakt z organizatorką:
mgr Hanna Wysocka
telefon: (22) 59-37-004
e-mail: hanna_wysocka@sggw.plzaznacz i zamknij wróć do górySzkoła liderów

Działasz w środowisku lokalnym, ludzie za Tobą podążają, dzięki Tobie pojawiają się nowe inicjatywy? A może prowadzisz organizację pozarządową, jesteś radną, burmistrzem? Chcesz pracować tak, aby Twoje działania przynosiły lepsze efekty? Zgłoś się do udziału w wyjątkowym 12-miesięcznym, bezpłatnym programie Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dzięki któremu Twoja działalność społeczna zyska nowy wymiar i energię.

Co Cię spotka w Programie?
Przez 12 miesięcy będziesz pracować z tutorem – osobą, która będzie Twoim opiekunem i doradcą. Tutor co miesiąc przyjedzie do Ciebie na spotkanie. Pomoże Ci określić, czego najbardziej potrzebujesz jako lider. Opracujesz swój plan rozwoju, który zrealizujesz w trakcie trwania programu.
Na czterech zjazdach szkoleniowych nauczysz się, jak jeszcze skuteczniej angażować ludzi wokół swoich celów i wzmacniać swój wpływ w środowisku, zarządzać zespołem i utrzymywać jego motywację, budować dialog tam, gdzie inni widzą tylko konflikt. Pomożemy Ci sformułować swoją wizję zmiany i stworzyć plan, który do niej doprowadzi. Weźmiesz udział w debatach, symulacjach, grach, spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi.
Poznasz ludzi podobnych do Ciebie. Usłyszysz ich inspirujące historie. Będziecie dyskutować, śmiać się i kłócić, wymieniać doświadczenia, długo rozmawiać. Może wpadniecie na pomysł, który stanie się początkiem wspaniałego przedsięwzięcia.

Czy to dla Ciebie?
Do programu mogą się zgłosić osoby: z min. trzyletnim doświadczeniem w działalności społecznej, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych; z doświadczeniem w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania; potrafiące opowiedzieć, jakie znaczenie ma przeprowadzona przez nich zmiana. Nabór do XIII edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zostanie zakończony 8 marca 2017. Na podstawie formularzy wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji ogłoszone zostaną 11 kwietnia 2017. Do XIII edycji zostanie zakwalifikowanych 40 uczestników oraz 12 tutorów.
Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu do Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie programu (razem 6 podróży).
Osoby, które zakwalifikują się do programu, zobowiążą się do odbycia 12 spotkań z tutorem (odbywają się one w miejscu zamieszkania/działania lidera), uczestniczenia w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych, w wybranej wizycie studyjnej oraz zlocie kończącym edycję.

Formularz zgłoszeniowy do XIII edycji dostępny jest na stronie:
http://liderzy.pl/formularz_zgloszeniowy_do_XIII_edycji.php

Zgłoś się i bądź skuteczniejszym liderem!

zaznacz i zamknij wróć do góryTwój głos w sprawie przyrody

Słuchacze projektowania usług – studiów podyplomowych SWPS – wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym realizują projekt „Jak myśląc przez pryzmat osób niepełnosprawnych skutecznie poprawić udostępnienie przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym”.
W związku z tym przygotowali anonimową ankietę, która pozwoli zdobyć wiedzę potrzebną do tworzenia lepszej oferty dla osób niepełnosprawnych korzystających z atrakcji parków narodowych. – Jeśli chcesz pomóc w tworzeniu przyjaznych i dostępnych dla wszystkich parków narodowych, wypełnij naszą ankietę – proszą badacze.
Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/14tlyz_lqnceG2dMQ_hOfHpY2d2UE-5TaGCgNyoMge6Q/viewform?ts=58925077&edit_requested=true

zaznacz i zamknij wróć do góryPodziel się opinią

Pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania nad komunikacją pomiędzy lekarzami i pacjentami. Obecnie realizują projekt naukowy, który dotyczy analiz doświadczeń pacjentów w sytuacji, kiedy otrzymali oni od lekarza informacje o niekorzystnej diagnozie. – Niekorzystna diagnoza rozumiana jest tu jako rozpoznanie choroby, która związana jest z trwałymi lub stosunkowo trwałymi zmianami w organizmie, wymagającymi stałego lub długoterminowego leczenia, czy terapii ukierunkowanej na łagodzenie objawów i walkę z bólem. W takim ujęciu niekorzystna diagnoza dotyczy zarówno chorób cywilizacyjnych (np. cukrzyca, choroba wieńcowa, alergie, nowotwory itd.), jak również chorób psychicznych, genetycznych, a także nieuleczalnych, w tym schorzeń oczu. Chcemy dowiedzieć się, jak pacjenci odbierają zachowania lekarzy w sytuacji przekazywania informacji o niekorzystnej diagnozie oraz jak tego rodzaju wiadomości wpływają na zachowania pacjentów. Mamy nadzieję, że wyniki badań pomogą lekarzom lepiej przekazywać tego rodzaju informacje oraz posłużą w procesie kształcenia studentów medycyny – informują pracownicy GUMed.
Udział w badaniu może wziąć każda osoba dorosła, która usłyszała od lekarza niekorzystną informację o stanie własnego zdrowia. Badanie ma charakter całkowicie anonimowy i odbywa się za pomocą e-ankiety (http://www.ebadania.pl/9b1a907ead80ad8f).
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej GUMed oraz na profilu Zakładu na Facebooku: https://www.facebook.com/zakladsocjologiiGUMed/.


Uwagi i pytania:
dr n. med. Krzysztof Sobczak
Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej
ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk
Tel.: 58 349 15 50, mail: ksobczak@gumed.edu.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryPraca szuka człowieka

Poniżej zamieszczamy ofertę pracy firmy iSpot, która poprosiła nas o jej publikację.

Jeśli…
• uwielbiasz kontakt z klientem
• chcesz nabyć nowe umiejętności
• chcesz pracować z najbardziej rozpoznawalną marką na świecie
to my w ramach rekrutacji kandydata na stanowisko:
Sprzedawca, opiekun klienta z dysfunkcją wzroku
Jak będą wyglądać Twoje obowiązki?
• pełne wsparcie Klienta
• pokazanie Klientom, że o Nich dbamy, że to oni są dla Nas najważniejsi
• prezentacja możliwości narzędzia Voice Over
• Sprzedaż produktów Apple
• stworzenie warsztatów z narzędzia Voice Over
Czego szukamy u kandydatów?
• uśmiechu i pozytywnej energii
• orientacji na realizację celów
• umiejętności komunikacyjnych skierowanych szczególnie na potrzeby klienta
• kreatywnych rozwiązań w relacji z klientami
• pewności siebie i zaangażowania
• komunikatywnej znajomości języka angielskiego
Co oferujemy?
• Umowę o pracę pełne świadczenia socjalne,
• Pakiet Multisport
• Wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy
• Ciekawą pracę w młodym energetycznym zespole, w najbardziej prestiżowym salonie w Polsce – iSpot Arkadia
CV Proszę wysyłać na adres: ewa.trybuszewska@ispot.pl, ewentualny kontakt telefoniczny pod nr: 691770843

zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.