Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 25 (142), grudzień 2016

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny PZN: Aktywna Warszawa
Instytut Tyflologiczny PZN: Chcemy głosować, najchętniej przez Internet
Instytut Tyflologiczny PZN: Konferencja „Dialog dla Wyborców” – konsultacje społeczne dotyczące rodzajów kart do głosowania
Instytut Tyflologiczny PZN: Infrastruktura dostępna
Instytut Tyflologiczny PZN: Dostępność taboru kolejowego zgodna z prawem
Koło PZN w Hajnówce: Warsztaty Tworzenia Ozdób Świątecznych
Koło PZN w Sieradzu: Opłatek, kolęda i św. Mikołaj
„Segreguję – nie widzę przeszkód”, czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko
Kolekcja „Wiersz Wolny” na Wolnych Lekturach - największy w polskojęzycznym Internecie zbiór współczesnej polskiej poezji na wolnej licencji
Sztuka dostępna dla wszystkich
Bezcenne nabytki w Narodowym
5 zmysłów
Adwentowy dzień skupieniaInstytut Tyflologiczny PZN: Aktywna Warszawa

Uwaga! Nadal trwa rekrutacja do projektu „Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”!
Jeśli jesteś osobą niewidomą, słabowidzącą, mieszkańcem Warszawy w wieku 16-65 lat, to zapraszamy Ciebie i Twoją rodzinę do udziału w projekcie! Przygotowaliśmy dla Was: fachowe poradnictwo, szkolenia i doradztwo zawodowe, staż zawodowy, kursy zawodowe, warsztaty tyfloinformatyczne, warsztaty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy, wsparcie rodzinno-integracyjne.
Są jeszcze wolne miejsca!!! Osoby, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje, wziąć udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych w projekcie Aktywna Warszawa mogą zgłosić się telefonicznie: 22 635 60 38, 22 887 62 70, osobiście: Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, pokój 24, w godzinach 9:00–14:00, lub wysyłając maila na adres: rekrutacja-aktywna@pzn.org.pl

Projekt realizowany jest ze środków funduszy europejskich przyznanych przez M. St. Warszawa.

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Chcemy głosować, najchętniej przez Internet

W dniach 24–28 listopada 2016 r. na stronie Polskiego Związku Niewidomych pojawiła się ankieta, w której osoby z dysfunkcją wzroku poproszone zostały o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Która z form wzięcia udziału w wyborach samorządowych wydaje się państwu najbardziej dostępna i przyjazna dla osób z dysfunkcją wzroku? W głosowaniu wzięły udział 43 osoby. Wyniki były następujące: nikt nie wyraził chęci używania podczas głosowania specjalnie przygotowanych nakładek na kartę do głosowania; 1 osoba wyraziła chęć głosowania korespondencyjnego; 5 osób wyraziło chęć głosowania z pomocą osoby zaufanej, np. członka rodziny; 7 osób chciałoby skorzystać z głosowania telefonicznego, po uprzednim zaufanym zalogowaniu, np. według nazwiska i nr PESEL; 30 osób, a więc najwięcej wyraziło chęć głosowania poprzez stronę internetową PKW.

Sławomir Klimkowski
Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Konferencja „Dialog dla Wyborców” – konsultacje społeczne dotyczące rodzajów kart do głosowania

29 listopada bieżącego roku, w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przy ulicy Podwale 13, odbyła się konferencja „Dialog dla Wyborców”, zorganizowana przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Udział w konferencji wzięli zaproszeni wyborcy pełnosprawni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem spotkania było przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rodzajów kart do głosowania, a także możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi niepełnosprawności.
Na podstawie wygłoszonego referatu można było prześledzić rozwój ordynacji wyborczej i wygląd kart do głosowania od momentu ich powstania do chwili obecnej.
W dalszej części konferencji, przeprowadzono eksperyment, dotyczący procedury głosowania w wyborach z udziałem przedstawicieli wyborców oraz uzyskano ich opinie w zakresie funkcjonalności kart do głosowania. Wzięły w nim udział osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Byli tu niewidomi, słabowidzący, głuchoniewidomi i niepełnosprawni ruchowo. Każdy głosował, korzystając z trzech rodzajów kart do głosowania:
1. Karta do głosowania (format A0) tzw. płachta;
2. Karta do głosowania (format A1);
3. Karta do głosowania (format broszura).
Osoby niewidome proszone były o używanie nakładek. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu okazało się, że najmniejszą trudność we wszystkich przypadkach stwarzało głosowanie na karcie broszurze. Najtrudniejsze było głosowanie przy pomocy tzw. płachty, czyli karty formatu A0. Okazało się, że głosującym niepełnosprawnym muszą towarzyszyć osoby pomagające, co naturalnie nie gwarantuje tajności oddawania głosu.
Drugi eksperyment polegał na symulowaniu różnych rodzajów niepełnosprawności przez wyborców widzących. Wyborcy pełnosprawni głosowali, korzystając z symulatorów widzenia, wózka inwalidzkiego. Wyniki obydwu eksperymentów poddano analizie psychologicznej.
W dalszej części spotkania przedstawiono treść nowej instrukcji, dołączanej do każdej karty do głosowania, mówiącej, w jaki sposób należy głosować. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że powinna być ona krótka, zwięzła, napisana wyraźną, najlepiej pogrubioną, czcionką. Tyflopedagog, Pan Marek Jakubowski z Owińsk poinformował uczestników konferencji, o tworzeniu nowej czcionki, spełniającej wszystkie standardy dla osób niedowidzących.
W ramach panelu dyskusyjnego przedstawiliśmy wyniki ankiety, Która z form wzięcia udziału w wyborach samorządowych wydaje się Państwu najbardziej dostępna i przyjazna dla osób z dysfunkcją wzroku?”

Sławomir Klimkowski
Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Infrastruktura dostępna

5 grudnia 2016 r. wzięliśmy udział w konferencji zatytułowanej: „Infrastruktura dostępna”, zorganizowanej w gmachu Politechniki Warszawskiej przy ulicy Noakowskiego 1 przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Fundację „Integracja”.
W czasie konferencji omawiane były przepisy prawa budowlanego oraz ich praktyczne zastosowanie, w kontekście ich dostosowania do konkretnych niepełnosprawności, w budownictwie, a także w tworzeniu ciągów pieszych na dworcach: kolejowych i lotniczych. Prelegenci zgodnie zauważali, że nadzór budowlany powinien być prowadzony na każdym etapie: od fazy projektowej do momentu odebrania obiektu. Należy dążyć do zniwelowania barier podczas całego procesu tworzenia obiektu. Podział kompetencji powinien w miarę możliwości być jasno określony.
Przedstawiciel Fundacji „Integracja”, Kamil Kowalski, zwrócił uwagę na fakt, że projektowanie powinno mieć charakter uniwersalny, mówił o tym w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Powstające projekty powinny uwzględniać potrzeby ludzi poruszających się na wózkach (pochylnie, czynne windy pionowe), osoby niewidome (wypukłe ciągi piesze), niedowidzące (kontrastowe oznaczenia – schodów, drzwi, wyraźne kontrastujące napisy, znajdujące się w rzucających się w oczy miejscach. Mówiono dużo o uniwersalności tworzonych projektów, tj. uwzględniających potrzeby wszystkich. Takiej pomocy mogą potrzebować kobiety z małymi dziećmi, kobiety w ciąży, wreszcie takie osoby, których niepełnosprawność jest tymczasowa, np. spowodowana wypadkiem – itp.
Zgodnie podkreślano potrzebę ujednolicenia sposobów projektowania i realizowania przedsięwzięć projektowych uwzględniających różnorodność potrzeb opisywanych wyżej grup niepełnosprawności oraz starzejącego się społeczeństwa. Stanowi to duże wyzwanie dla architektów, projektantów i przedsiębiorstw realizujących konkretne obiekty. Przedstawiciel „Intercity” mówił o udogodnieniach, jakie firma wprowadziła i nadal wprowadza dla osób niepełnosprawnych oraz o problemach związanych z ich realizacją.
Przedstawiciel ZTM dokonał przeglądu różnych standardów obowiązujących w naszym kraju. Również podkreślał potrzebę ich ujednolicenia. Trzy sprawy wyraźnie uwypuklano w wypowiedziach: uniwersalność wprowadzanych rozwiązań podczas całego przebiegu realizacji, tj. od fazy projektowej do momentu odbioru konkretnego obiektu; uwzględnienie potrzeb wszystkich grup dyspanseryjnych, a nie jedynie osób niepełnosprawnych, a także fakt, że wszystkie poruszane kwestie odnoszą się również do osób starszych.

Sławomir Klimkowski
Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Dostępność taboru kolejowego zgodna z prawem

W lipcu bieżącego roku skierowaliśmy pismo do Prezesa PKP Intercity z prośbą o poprawę dostępności taboru kolejowego obsługiwanego przez tego przewoźnika do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niewidome zwróciły naszą uwagę na bardzo słabą słyszalność komunikatów czytanych przez kierowników pociągów. Zdarzają się pociągi, w których powyższych informacji w ogóle nie słychać. W piśmie podkreśliliśmy, że dobre zrozumienie wspomnianych komunikatów jest jednym z czynników mogących zagwarantować bezpieczną podróż osobie niewidomej. W kontekście osób niewidomych wskazaliśmy, iż oznaczenia siedzeń w wagonach powinny być napisane brajlem.
Wsłuchując się w liczne skargi osób słabowidzących, apelowaliśmy o zamieszczanie większych oraz kontrastujących z innymi elementami powierzchni siedzeń numerów miejsc w pociągach. Ponadto zwróciliśmy uwagę, że napisy na tablicach wewnątrz wagonów powinny być sporządzone większą czcionką, zarówno te w druku, jak i wyświetlane. Umożliwi to ich odczytanie przez osoby słabowidzące.
Po czterech miesiącach Biuro Taboru „PKP Intercity” S.A. poinformowało nas, iż w trakcie podróży pociągami spółki „PKP Intercity” S.A. osoby niewidome i słabo widzące mogą liczyć na pomoc podczas zarówno wsiadania do pociągu i wysiadania z niego, jak i podczas zajmowania miejsca. Ponadto wskazano, że nowy tabor posiada oznaczenia opisane alfabetem Braille'a, to jest numery miejsc, przyciski wewnątrz wagonu etc. Takie oznaczenia znajdują się między innymi w składach „Pendolino”, „Flirt3” oraz „DART”.
Zapewniono nas, że komunikaty automatyczne oraz głosowe w powyższych składach są wygłaszane przez zintegrowany system rozgłoszeniowy, który umożliwia wygłoszenie lub odtworzenie komunikatu z zachowaniem tego samego poziomu głośności w całym składzie. Pozwala to uniknąć sytuacji występującej w wagonach przedziałowych, w których podróżni mają możliwość całkowitego wyciszenia głośnika.
W przypadku starszego taboru omawiany system informacji głosowej jest instalowany przy okazji jego modernizacji. Jednocześnie przewoźnik wskazuje, iż w przypadku starszych wagonów wszystkie zastosowane oznaczenia są zgodne z przepisami prawa krajowego oraz z wymogami zawartymi w dokumentach technicznych i porozumieniach międzynarodowych w zakresie wielkości zastosowanych piktogramów, opisów i napisów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych stosowanych w komunikacji krajowej i zagranicznej.
Z otrzymanej odpowiedzi wynika, iż z jedną z organizacji pozarządowych przewoźnik konsultował zasady obsługi pasażerów z niepełnosprawnością narządu wzroku. Mają one być kompleksowymi wytycznymi dla pracowników drużyn konduktorskich w temacie obsługi pasażerów z dysfunkcją wzroku i stanowić jeden z rozdziałów tworzonych zasad w obsłudze pasażerów z niepełnosprawnościami. Na zakończenie przedstawiciele PKP Intercity zapewniają nas o swojej otwartości na wszelkie spostrzeżenia mające na celu podnoszenie komfortu podróżowania osób niewidomych i słabowidzących oraz obiecują, iż w sytuacjach wymagających konsultacji zwrócą się do naszej organizacji .
Jeśli mają więc Państwo jakieś uwagi, prosimy je do nas kierować pod adres: rehabilitacja@pzn.org.pl.

Krzysztof Wiśniewski
Prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN


zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Hajnówce: Warsztaty Tworzenia Ozdób Świątecznych

3 grudnia 2016 r. odbył się ostatni etap projektu pt. „Niewidomi w kręgu sztuki”, realizowany przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Hajnówce. W ramach cyklu spotkań o charakterze kulturalnym, w marcu bieżącego roku został zorganizowany wyjazd członków koła do Opery Podlaskiej na spektakl „Upiór w Operze”, w sierpniu miało miejsce spotkanie edukacyjne w bibliotece miejskiej poświęcone dziejom ks. mitrata Antoniego Dziewiatowskiego, a w grudniową sobotę osoby słabowidzące spotkały się w Hajnowskim Domu Kultury, by poczuć zbliżającą się magię świąt. Każdy z kilkunastu uczestników, pod okiem instruktora plastyki – Pani Anny Tarasiuk, stworzył własne arcydzieło. Wykorzystując różne materiały, takie jak kula styropianowa, cekiny, wstążki, brokat, gałązki świerku, orzechy, szyszki, koraliki, drut kreatywny, tiul i inne dodatki do ozdabiania, wykonano wiele wspaniałych ozdób bożonarodzeniowych; wśród nich kolorowe bombki, urocze aniołki, pocztówki i stroiki świąteczne. Serdeczne podziękowania od uczestników należą się pani instruktor. Zajęcia warsztatowe przebiegały w miłej i twórczej atmosferze. Nie zabrakło także symbolicznego regionalnego poczęstunku. Spotkanie było szansą na wzbogacenie swoich doświadczeń i poszerzenie zainteresowań.

Cykl spotkań pod nazwą „Niewidomi w kręgu sztuki” został zorganizowany przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Alicja Plis

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Sieradzu: Opłatek, kolęda i św. Mikołaj

8 grudnia 2016 roku Boża Dziecina ponownie narodziła się w sercach wszystkich osób goszczących na świątecznym spotkaniu Koła PZN W Sieradzu. Piękną oprawą dla płynących życzeń były kolędy i pastorałki wykonane przez zespół „Apasjonata”, który na co dzień działa przy Spółdzielczym Domu Kultury. Radosne i podniosłe słowa zapadały głęboko w serca, tworząc pozytywną moc do dalszej pracy. A trzeba przyznać, że sił, dobrej energii w pracy społecznej potrzeba i to dużo. W pewnym momencie przez gwar rozmów przebił się donośny głos św. Mikołaja, który przybył z worem prezentów. Miło było popatrzeć, jak na twarzach dorosłych ludzi pojawia się uśmiech. Okazało się, że magia Bożego Narodzenia tkwi w nas i wiek nie ma znaczenia. Trzeba jedynie pozwolić jej rozkwitnąć. Święty odjechał, a upominki i podziękowania rozsypały się, jak gwiazdy na niebie. Na chwilę powrócono do jubileuszu 60-lecia Koła, dziękując koleżance Ewie Kwapisz za przygotowanie ciast, a Wandzie Lewandowskiej za zakup słodyczy. Doceniono tych członków, którzy w 2016 roku wykazywali się szczególną aktywnością, a także przytulono tych najbardziej wiekowych.
Świąteczne spotkanie wywołało nutę refleksji u członków Zarządu Koła. Upływający rok był bardzo pracowity. Zrealizowano wiele zadań, włączano się w różne projekty ogłaszane przez miasto i powiat. Przybliżano mieszkańcom regionu życie, funkcjonowanie oraz możliwości osób niewidomych i słabo widzących. Miły był wniosek końcowy, a mianowicie rosnąca aktywność i liczebność członków Koła Terenowego PZN w Sieradzu. Jednak żeby ta pozytywna tendencja została utrzymana, potrzebna jest praca wszystkich. Tego pozostaje sobie życzyć.

Alicyjka

zaznacz i zamknij wróć do góry„Segreguję – nie widzę przeszkód”, czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko

Od 3 grudnia, tj. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ENERIS Surowce S.A. w ramach programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” udostępnia naklejki do oznakowania pojemników na odpady w alfabecie Braille’a. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie znosząca bariery w sortowaniu odpadów przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Patronat nad programem objął Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a partnerami są m.in. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz „Niewidzialna Wystawa”.

Od potrzeby do rozwiązania
Według danych GUS w Polsce mieszka ponad 1,8 mln osób niewidomych lub słabowidzących, co stanowi prawie 5% polskiego społeczeństwa. Osoby te konsekwentnie walczą o to, by bariery, które ograniczają je w codziennym życiu, m.in. w komunikacji czy dostępie do usług, były znoszone. To właśnie środowisko osób niewidomych zasygnalizowało ENERIS Surowce potrzebę zniesienia ograniczeń istniejących w obszarze ochrony środowiska.

– Jest coraz więcej udogodnień i ułatwień dla niewidomych, ale niestety nie we wszystkich obszarach. Pojemniki na szkło, plastiki, papier różnią się od siebie kolorami, a czasami tylko naklejkami z napisami, a tego osoby niewidome, takie jak ja, nie są w stanie odróżnić. A szkoda, bo niewidomi, tak jak każdy, produkują odpady i żyją samodzielnie, powinni więc mieć możliwość odpowiedzialnego postępowania z odpadami i sortowania ich. Każdy, niezależnie od swojej sprawności, powinien mieć możliwość zachowywać się w porządku wobec środowiska – powiedział Wojciech Maj, niewidomy, współtwórca projektu, „Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA”.

Firma ENERIS Surowce, jako pierwsza w branży komunalnej, opracowała specjalne naklejki zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Projekt od początku był konsultowany ze środowiskiem, do którego jest kierowany, w tym m.in. z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz ze specjalistami z „Niewidzialnej Wystawy”. Efektem wspólnej pracy są pierwsze w Polsce naklejki na pojemniki na różne rodzaje odpadów: bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady zmieszane. Każda z frakcji jest jednoznacznie opisana w alfabecie Braille’a i w wersji kontrastowej.

Samodzielność osób niepełnosprawnych

- Od 5 lat pracuję z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w znacznym stopniu. Są zrehabilitowane, otwarte, niezależne... Pragną czerpać z życia pełnymi garściami i brać czynny udział w życiu społecznym. Ochrona środowiska i segregacja odpadów stanowią tego element. Każde rozwiązanie porządkujące tę kwestię jest niesamowicie istotne, wspaniały jest fakt, że problem został dostrzeżony i przekuty w praktyczne rozwiązanie. Dbanie o środowisko jest wspólnym obowiązkiem i firmy zajmujące się tym tematem powinny dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować bariery. Jak widać nadchodzą pozytywne zmiany! – powiedziała Małgorzata Szumowska, Dyrektor „Niewidzialnej wystawy”.

Mieszkańcy zainteresowani bezpłatnym otrzymaniem naklejki na pojemniki, mogą zgłaszać się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS pisząc na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38.

- Mam nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainicjują proces usuwania barier w segregowaniu odpadów i otworzą oczy na potrzeby osób z niepełnosprawnością w całej branży gospodarki komunalnej. Wierzymy, że nasze działania mogą być pozytywnym impulsem także dla innych firm. Nie boimy się być pionierami zmiany. Dlatego nie poprzestajemy tylko na naklejkach, ale analizujemy także inne obszary naszego biznesu, szukając możliwości budowania kolejnych udogodnień – powiedziała Magdalena Markiewicz, członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.

Firma ENERIS już zapowiedziała, że do końca pierwszego kwartału 2017 roku przeszkoli z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością wszystkich swoich pracowników biur obsługi klienta. Co więcej, do końca 2017 r. wszyscy kierowcy i ładowacze śmieciarek odbierających odpady od mieszkańców kraju (blisko 600 osób), przejdą takie szkolenie. Już dziś firma stworzyła stronę internetową posiadającą ułatwienia dla osób słabowidzących w postaci wersji kontrastowej serwisu.

- Bardzo ważny jest dla nas fakt, że Program „Segreguję – nie widzę przeszkód” wypłynął od naszych klientów a jego idea wprost realizuje naszą misję, którą jest ochrona środowiska. Tak definiujemy odpowiedzialność biznesu: jako łączenie celów biznesowych, potrzeb społecznych i wymagań prośrodowiskowych. – podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji i pomysłodawczyni Programu.

Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” są: Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach „Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA” oraz „Niewidzialna Wystawa”. Patronami medialnymi są Integracja, wydawnictwo ABRYS, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING.


ENERIS to największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jest sprawdzonym partnerem wielu samorządów, z którymi realizuje zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru, transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców. Posiada potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla partnerów. Firma od początku istnienia angażuje się społecznie, przede wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana postaw społecznych dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Idea edukacyjna firmy opiera się na hasłach Redukuj – Odzyskuj – Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać.

Od 1 lutego 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem spółek Altvater Piła, ZGOK Balin, MPO Jaworzno oraz właścicielem ECU Jaroszów i ENERIS Recycling. ENERIS Surowce S.A. ma ambicje łączyć tradycje oferowania najwyższej jakości usług dla środowiska z nowoczesnym technologicznie i ekonomicznie podejściem do odzyskiwania zasobów. Więcej na: grupa-eneris.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryKolekcja „Wiersz Wolny” na Wolnych Lekturach - największy w polskojęzycznym Internecie zbiór współczesnej polskiej poezji na wolnej licencji

Pozyskiwanie i udostępnianie online współczesnej, polskiej literatury, to wyzwanie, które stawia przed sobą Fundacja Nowoczesna Polska. Pierwszy krok zmierzający do realizacji tego celu został właśnie podjęty. W ramach projektu „Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach”, pozyskane zostaną, zdigitalizowane i udostępnione tomiki poetyckie polskich współczesnych poetek i poetów.

Na kolekcję składać się będzie dwadzieścia książek poetyckich autorek i autorów o znaczącym dorobku twórczym. Wszystkie zostaną udostępnione na wolnej licencji, która umożliwia legalne i szerokie korzystanie z tekstów każdemu użytkownikowi Internetu. Oznacza to, że Fundacja wprowadza do Internetu około tysiąca wierszy, które będzie można odtąd zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.
Do udziału w projekcie udało się zaprosić wielu wybitnych poetów i poetek - przedstawicieli różnych pokoleń. Wszystkie pozycje, które znajdą się w kolekcji zostały już wydane w tradycyjnej formie papierowej, ale ze względu na swoje niewielkie nakłady dziś dostępne są często tylko w obiegu antykwarycznym. Dzięki realizacji projektu zyskają być może drugie życie.
Lista autorów zaproszonych do udziału w projekcie powstała w konsultacji z członkami Komitetu Honorowego Wolnych Lektur, m.in. z profesorem Piotrem Śliwińskim oraz z profesor Grażyną Borkowską, profesorem Przemysławem Czaplińskim, profesorem Mieczysławem Dąbrowskim i profesor Ewą Kraskowską. Udział w tych pracach wziął również dr Paweł Kozioł.
Ze strony Fundacji kolekcją pod względem merytorycznym opiekują się Barbara Klicka i Jarosław Lipszyc.
Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku, kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. Po 9 latach funkcjonowania biblioteki w jej zasobach znajduje się prawie 4400 utworów. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samym dostęp do nich wielu nowym odbiorcom.
Więcej informacji na stronie wolnelektury.pl.
Kontakt: wolnelektury@nowoczesnapolska.org.pl.
Projekt „Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” realizowany jest w ramach Programu „Kultura cyfrowa”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zaznacz i zamknij wróć do górySztuka dostępna dla wszystkich

- Jak w biciu dzwonów można się dosłuchać wszystkich możliwych słów, tak i widzialność świata wyrazić można na różne rodzaje i sposoby, a nikt nie ma prawa twierdzić, że jedno jest prawdziwsze od drugiego – ten cytat wita nas, gdy otwieramy portal Sztuka.
O projekcie
Projekt „iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich” realizowany przez Fundację Audiodeskrypcja jest początkiem spełnienia naszego marzenia o stworzeniu wirtualnej, wielozmysłowej historii sztuki w postaci edukacyjnej platformy internetowej.
Przedstawianą na niej historię sztuki, czyli dzieje malarstwa, rzeźby i architektury, tworzą dzieła uznawane przez krytyków i historyków sztuki za mistrzowskie wypowiedzi artystów żyjących w różnym czasie i miejscu. To historia opowiedziana dziełami artystów przemawiających do zmysłu wzroku poprzez faktury, bryły, punkty i kreski, plamy barwne o różnym natężeniu światła i cienia, którą za pomocą słów, dźwięków i dotyku pragniemy uczynić dostępną dla wszystkich.
Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem audiodeskrypcji i kompleksowego udostępniania sztuki osobom, które nie widzą od urodzenia, całkowicie lub częściowo straciły wzrok, a chcą uczestniczyć w kulturze w możliwie pełny i wartościowy sposób. Teraz udostępnia światowy dorobek sztuki, od prehistorii do wczesnego renesansu. W planach, które zrealizuje w ciągu najbliższych lat, będzie to rzetelna historia sztuki obejmująca wszystkie okresy jej dziejów, włącznie ze sztuką współczesną. Projekt realizowany w Białymstoku, ma zainicjować edukację wizualną oraz wesprzeć animatorów i pedagogów prowadzących zajęcia z osobami niewidomymi w całej Polsce. Rozpoczęcie edukacji wizualnej osób z niepełnosprawnością wzroku ma pozwolić na rozwijanie kompetencji poznawczych w obszarze sztuk wizualnych. Portal jest bazą materiałów dydaktycznych, dostępnych przez Internet, które będą rozwijane nie tylko o kolejne dzieła, ale także o narzędzia wzbogacające wielozmysłowy odbiór sztuki. Malowidła naskalne i rzeźby egipskie, greckie i rzymskie świątynie, ikony i mozaiki bizantyjskie to jedynie kilka z przykładów, które otrzymały opis tekstowy i dźwiękowy - audiodeskrypcję.
Przy każdym z dzieł umieszczony został odtwarzacz, z pomocą którego każdy, kto zechce, będzie mógł odsłuchać opis wybranego dzieła. Uzupełnieniem do fotografii i audiodeskrypcji dzieł są analizy przybliżające kontekst kulturowy, technikę wykonania i przedstawiony temat. Materiały są tworzone przez osoby niewidome i widzące, historyków sztuki, artystów, audiodeskryptorów i edukatorów z Białegostoku, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. O dostępność portalu „iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich” zadbał zespół Akces Lab.
Zapraszamy wszystkich na wspólną podróż w głąb świata sztuki wibrującego milionami barw i form: http://www.isztuka.edu.pl/.
Obecnie znajduje się tam 60 dzieł, a ma być 350 - od prehistorii do współczesności.

zaznacz i zamknij wróć do góryBezcenne nabytki w Narodowym

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na warsztaty, które odbędą się na pokazie specjalnym „Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie”.
Na pokazie prezentowane są dzieła zakupione lub ofiarowane do zbiorów Muzeum w latach 2014-2016 oraz niedawno odzyskane straty wojenne. Dzieła te uczestnicy poznają dzięki tyflografikom, audiodeskrypcji oraz możliwości dotknięcia wybranych, oryginalnych zabytków. Warsztaty odbędą się w czwartek 15 grudnia o godz. 17.00. Spotkanie w Holu Głównym Muzeum. Osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do Muzeum proszone o kontakt z Anią Knapek aknapek@mnw.art.pl lub Barbarą Tichy btichy@mnw.art.pl.

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel. +48 22 621 10 31 (wew. 227)

zaznacz i zamknij wróć do góry5 zmysłów

Człowieka chorego wyobrażamy sobie jako osobę nieobliczalną, nie wiemy jakiej reakcji, jakiego zachowania się spodziewać. Nie potrafimy w swoich umysłach przewidzieć, co ona zrobi i dlatego się jej boimy. Społeczeństwo boi się takich tematów. Ale nie chciałbym, żeby o nas pisać tylko w kontekście choroby. Ważne jest, kim jestem poza nią, co robię, co lubię – mówi Adam, jeden z uczestników warsztatów „5 zmysłów. Tabu”.
O tym właśnie opowiada wystawa, która rozpoczęła się w Poznaniu 29 listopada 2016 r. Jest ona zwieńczeniem warsztatów reportażowych adresowanych do osób z niepełnosprawnością, realizowanych w ramach projektu „5 Zmysłów. Tabu.” Na przestrzeni trzech miesięcy powstał inspirujący materiał wizualny, tekstowy i dźwiękowy. Przyglądając się mu z bliska, twórcy projektu musieli dokonać niełatwego wyboru. Wystawa w swoim ostatecznym kształcie skupia się na ludziach, których twarze i historie zostały zarejestrowane przez uczestników warsztatów oraz na nich samych. Możemy zobaczyć tych, którzy fotografowali, pisali, rysowali, nagrywali, ale także ich przyjaciół, opiekunów – tych, których chcieli w swoich pracach pokazać. Patrzymy im w oczy, czytamy, co piszą i słuchamy, co mają nam do powiedzenia. Widzimy ich oczami. I uczymy się od nich uważnej obserwacji.
Niepełnosprawność to w Polsce wciąż tabu. Jak o niej mówić, by nie urazić godności, ale nie popadać w protekcjonalny ton? Nasuwa się pytanie, co należy zrobić, aby w naszej polskiej świadomości powstał adekwatny obraz osoby z niepełnosprawnością, a nie obraz niepełnosprawności? Istotne jest przedstawienie prawdziwego wizerunku portretowanej osoby. Powinno ukazywać się zgodny z rzeczywistością obraz codziennego życia, a także możliwości twórcze świadczące o niespotykanej wrażliwości tych ludzi – mówi Kamil Wnuk, który w ramach 5 zmysłów poprowadził warsztaty fotograficzne we Wrześni i w Luboniu.
Wystawa powstała dzięki współpracy z dziennikarzami i fotografami: Katarzyną Stoparczyk, Robertem Rientem, Ewą Nowaczyk-Przybylak, Stanisławem Zasadą, Adrianem Wykrotą, Kamilem Wnukiem, Michałem Sitą, Markiem Lapisem, Sławomirem Tobisem, Grzegorzem Dembińskim, Rafałem Jerzakiem, Kamilą Kobierzyńską, Wandą Wasilewską, Alicją Jelińską, Marcinem Mindykowskim, Blanką Rylewicz i Joanną Kobryńską. Wyboru prac dokonały Paulina Skorupska i Zuzanna Głowacka.
Ekspozycja podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich można oglądać w Urzędzie Miasta Poznań. Druga, została ulokowana w restauracji Dobra/Vino, która wraz z końcem listopada rozpoczęła w Poznaniu swoją działalność. Dobra/Vino to „młodsza siostra” poznańskiej Dobrej Kawiarni, będącej głównym partnerem projektu 5 zmysłów. Wystawa trwała do 13 grudnia 2016 r. W 2017 roku odwiedzi także inne miejscowości Wielkopolski. Aby umożliwić każdemu odpowiedni odbiór wystawy, większość prac wyposażona jest w audiodeskrypcję (fotografie, reportaże) oraz przekaz migowy (fragmenty dźwiękowe). Więcej informacji na stronie internetowej: 5zmyslow.pl oraz na Facebooku: facebook.pl/projekt5zmyslow.

Podsumowanie
5 zmysłów to inicjatywa kulturalno-edukacyjna poświęcona osobom z niepełnosprawnością. Jej główną ideą jest wyrównywanie szans w dostępie do życia kulturalnego i społecznego. W tym roku w ramach projektu odbyło się ponad 300 godzin zajęć w ponad 20 miejscowościach Wielkopolski. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością, podzielone zostały na trzy bloki, których głównym tematem był reportaż. Najwięcej zajęć poprowadzili uznani fotografowie, dający uczestnikom możliwość skorzystania z najlepszej jakości sprzętu i wykonanie autorskich zdjęć, ale także zbudowanie własnych urządzeń, poznanie technik fotografowania. Powstały niezwykle zróżnicowane obrazy, od monochromatycznych portretów do neonowego malowania światłem.
Drugim segmentem praktycznym były zajęcia radiowe. Uczestnicy uczyli się warsztatu dziennikarza radiowego, samodzielnie opowiadając, konstruując słuchowiska i audycje. Trzecim, nie mniej istotnym elementem projektu, były zajęcia z reportażem pisanym w roli głównej. Powstały fascynujące zapisy opowieści, relacje zdarzeń i eseje dotyczące codziennego życia osoby niepełnosprawnej.
Szóstą edycję 5 zmysłów zainaugurowały dwa spektakle Teatru 21 w reżyserii Justyny Sobczyk, wystawione w Centrum Kultury ZAMEK w ramach cyklu „Teatr Powszechny”. Spektakle Upadki. Odcinek 2 oraz Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3 stały się punktem wyjścia dla rozważań związanych z idiomem projektu. Pojawiły się w nich tematy: kłopotów z finansami, nawiązywania relacji społecznych oraz – przede wszystkim – samodzielności.
Obok zajęć warsztatowych w październiku i listopadzie odbył się blok szkoleń dla instruktorów. Zajęcia poruszały tematy: seksualności, rodziny, pieniądza, a także technik teatro- i muzyko-terapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia poprowadzili: Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus, Małgorzata Szaefer, Justyna Lipko-Konieczna, Dominika Dopierała, Ireneusz Lesicki, Zuzanna Borowiak i Dominika Bartoszak.
W zwiększeniu świadomości wśród młodzieży, pomógł cykl prelekcji niewidomego dziennikarza Jerzego Łącznego. Licealiści z Poznania i Bolechowa wzięli udział w specjalnych kursach dziennikarstwa radiowego, które zakończyły się wyemitowaniem zgromadzonego materiału w Radio Merkury.
„Projekt 5 zmysłów. Tabu” to druga część 3-letniego projektu 5 zmysłów. Imaginarium.
Kolejna jego część odbędzie się jesienią 2017 roku. Organizatorem projektu „5 zmysłów” są Stowarzyszenie Edukacyjne MCA oraz firma More Than One Production. Współorganizacji projektu podjęło się Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Projekt „5 zmysłów. Imaginarium” jest współfinansowany w ramach trzyletniego programu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Powiatu Poznańskiego. Jego długoletnim mecenasem jest firma Veolia.
Fragmenty rozmów z uczestnikami warsztatów:
Sylwia: Większość osób niepełnosprawnych nie zakłada rodziny. Z czego to wynika? Nie wiem, może mają za mało okazji, żeby poznać nowych ludzi. Bo nie pracują, często też się nie uczą. Są w zamknięciu, tylko w swoim środowisku. Może gdybyśmy pracowali, mielibyśmy szansę nawiązać kontakt z kimś spoza naszego kręgu i byłoby inaczej. Ale że nie pracujemy, bo choroba nam to często uniemożliwia, to nie mamy jak wyjść do ludzi spoza środowiskowego domu. Mam koleżanki, które są lub były chore, mam tylko środowisko niepełnosprawne. Tylko tu poznaję ludzi, na zewnątrz raczej nie.
Hania: Miarą zdrowia osoby chorej jest liczba zdrowych znajomych, czyli na ile potrafimy rozmawiać z osobami spoza naszego środowiska.
Piotr: Uważam, że osoby niepełnosprawne powinny być zauważane. Przez pozostałych ludzi są rozumiane trochę inaczej, ale się przecież nie poddajemy, walczymy i nie można się nas bać. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne... mimo swoich ograniczeń, niech się po prostu nie poddają. Czasami wiem po sobie, że jest ciężko, ale trzeba walczyć do końca.
Adam: Jak się dowiedziałem, że nie zostanę pilotem, najpierw miałem wyrzuty do mamy, potem przestałem wierzyć w Pana Boga. Przestałem też chodzić do kościoła. Bo jak to jest, że narkomani, ochleje, pijusy... że im nic nie jest, a ja? Potem wróciłem do Boga. – Wierz we mnie, a ja cię wyprowadzę – pojawiła się taka myśl. Ludzie mają gorzej – na wózkach jeżdżą, sparaliżowani są, a ja mogę się umyć, wyjść, wszystko koło siebie zrobić. Samodzielność jest bardzo ważna, bo daje poczucie własnej wartości, że człowiek ma godność. Ważne, żeby osoby niepełnosprawne czuły się bardziej potrzebne, odpowiedzialne. Żebyśmy mogli bardziej o życiu rozmawiać, bo między nami chorymi nie ma takich rozmów, że na przykład nie starczy na coś pieniędzy. A powinny być, bo to jest prawdziwe życie.

zaznacz i zamknij wróć do góryAdwentowy dzień skupienia

Adwentowy dzień skupienia dla niewidomych i ich bliskich odbędzie się w najbliższą sobotę – 17 grudnia w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej 9-11 w Warszawie. Te przedświąteczne jednodniowe rekolekcje poprowadzi s. Alberta, franciszkanka służebnica krzyża

Ramowy plan spotkania:
10.30 – Konferencja
11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź
12.30 – II Konferencja
13.00 – obiad
14.00 – III Konferencja
15.00 – Msza Św.
Można będzie skorzystać z obiadu, koszt 10 zł. Zapisy na furcie: tel. 22 831 02 21 lub 22.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy w wirze przedświątecznych przygotowań znajdą trochę czasu, aby przemyśleć to, co w czasie Świąt Bożego Narodzenia jest dla nas najistotniejsze.


zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.