Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 20 (163), październi 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny PZN: Kalendarze brajlowskie na rok 2018
Instytut Tyflologiczny PZN: Seminarium „Rozproszyć mrok”
Instytut Tyflologiczny PZN: Za mało pieniędzy na wyroby medyczne
Instytut Tyflologiczny PZN: Warszawa wprowadziła „Standardy dostępności”
Instytut Tyflologiczny PZN: Jesteśmy razem
Instytut Tyflologiczny PZN: Decydować znaczy żyć
Instytut Tyflologiczny PZN: Wydarzenia kulturalne Tyflogalerii PZN w listopadzie 2017
Koło PZN w Łodzi: Działacz z charyzmą
Koło PZN w Sieradzu: Warcaby dobrą formą integracji
Koło PZN w Wyszkowie: Wycieczka po Ziemi Lubelskiej
Dział Zbiorów dla Niewidomych: Kurs do nauki języka esperanto – kolejny podręcznik w brajlu
Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących
Nowy Tyfloserwis
Badanie plastyczności mózgu w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
Wybierz człowieka bez barier
Program Wszechnicy w semestrze zimowym 2017/2018



Instytut Tyflologiczny PZN: Kalendarze brajlowskie na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że wszyscy prenumeratorzy brajlowskiej wersji „Pochodni” wraz z szóstym, listopadowo-grudniowym, numerem tego czasopisma otrzymają nieodpłatnie Kalendarz na rok 2018. Natomiast osoby, które nie prenumerują „Pochodni”, a chciałyby otrzymać kalendarz, proszone są o wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada br. kwoty 17 zł na konto:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00–216 Warszawa

Rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715
W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata na kalendarz brajlowski

Uwaga! W tym roku numer konta został zmieniony! Prosimy o niewpłacanie pieniędzy na konto używane w latach ubiegłych!

Po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie na adres: Instytut Tyflologiczny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa lub na adres mailowy: pochodnia@pzn.org.pl następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub NIP w przypadku instytucji) w celu wystawienia faktury. Zamówienia złożone po 20 listopada nie będą realizowane. Informujemy również, że do Kalendarza na 2018 r. nie przewidujemy dodatku w postaci Informatora.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane prenumeratą kalendarza.

zaznacz i zamknij wróć do góry



Instytut Tyflologiczny PZN: Seminarium „Rozproszyć mrok”

Stowarzyszenie Retina AMD Polska serdecznie zaprasza na kolejne, coroczne seminarium „Rozproszyć mrok”, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. od godz. 11.00 do 15.00 w Sali Kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9.
W programie:
1. AMD – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem – 2 lata programu lekowego, prof. Marek Rękas (Krajowy konsultant ds. Okulistyki), doc. Małgorzata Figurska (WIM Warszawa).
2. Innowacje w leczeniu jaskry – prof. Marek Rękas.
3. Uveitis – zapalenie błony naczyniowej oka, doc. Agnieszka Kubicka-Trząska (Klinika Uniwersytecka Kraków).
4. Groźne schorzenia wzroku, co trzeba o nich wiedzieć – prof. Iwona Grabska-Liberek (prezes PTO).
5. DME – cukrzycowy obrzęk plamki żółtej – dr Milena Kozera (WIM Warszawa)
6. Rola diagnostyki w genetycznych schorzeniach siatkówki – dr Anna Tracewska (Wrocławskie Centrum Badań EIT+).
7. Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku – Teresa Kłys (CPRL PZN Warszawa)
8. Poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy!

zaznacz i zamknij wróć do góry



Instytut Tyflologiczny PZN: Za mało pieniędzy na wyroby medyczne

Dnia 17 października odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej z udziałem członków Parlamentarnych Zespołów do spraw Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi oraz do spraw Osób Niepełnosprawnych. Na sali obrad pojawili się również przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz dystrybutorów wyrobów medycznych.
Tematem zebrania był dostęp osób chorych i niesamodzielnych do wyrobów medycznych. Posiedzenie otworzył senator Jan Filip Libicki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych, który podkreślił znaczenie dostępności wyrobów medycznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ich codziennym życiu. Następnie osoby reprezentujące Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiły mechanizmy refundacji wyrobów medycznych, rodzaje dofinansowywanych wyrobów oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel w roku obecnym i w poprzednich latach.
Sporo miejsca poświęcono zagadnieniu dostępności systemu refundacji. Przedstawiciel PFRON zapowiedział, że od marca 2019 roku wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu będzie można składać drogą elektroniczną.
W kolejnej części spotkania swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi refundacji systemu wyrobów medycznych podzielili się przedstawiciele organizacji pacjentów i lekarzy. Wskazano między innymi, że obecny system przysparza pacjentom wielu trudności. Podkreślono też brak wielu wyrobów medycznych w wykazie refundowanych pomocy. Pojawił się postulat stworzenia wypożyczalni sprzętu medycznego w celu ograniczenia kosztów refundacji wyrobów medycznych. Zaapelowano o wyeliminowanie z listy refundacyjnej wyrobów najtańszych, przestarzałych i nietrwałych. Przedstawiciele organizacji działających na rzecz pacjentów wady obecnego systemu ilustrowali przykładami konkretnych osób. Następnie głos zabrali goście reprezentujący Ogólnopolską Izbę Wyrobów Medycznych oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Negatywnie odnieśli się oni do zmian proponowanych przez resort zdrowia. Ich zdaniem dotkną one pacjentów oraz dystrybutorów wyrobów medycznych.
Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień przyszedł czas na dyskusję. Była to właściwie okazja do zaprezentowania swoich poglądów związanych z tematem posiedzenia. Jedną z pierwszych osób, które zabrały głos, była Małgorzata Pacholec – dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych. Podkreśliła znaczenie rehabilitacji dla osób niewidomych oraz szerokie znaczenie tego pojęcia. Prosiła, aby pamiętać o tym, reformując system refundacji. Ponadto przedstawicielka PZN sprzeciwiła się koncentracji systemu refundacji wyrobów medycznych w jednej instytucji. Jest to bardzo istotny postulat, gdyż nie brakuje głosów, że refundacja niektórych wyrobów – na przykład aparatów słuchowych, powinna być realizowana tylko przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Na zakończenie ze smutkiem trzeba stwierdzić, że nasze państwo przeznacza najmniej środków finansowych na refundację wyrobów medycznych w Europie. Być może niezbędne jest podwyższenie składki zdrowotnej. Ponadto argument, że jesteśmy krajem biednym, nie brzmi przekonująco. Nie ulega wątpliwości, że kwestia refundacji wyrobów medycznych wymaga zmian, tym bardziej, że zwiększa się liczba osób starszych i niepełnosprawnych, a ceny wyrobów medycznych konsekwentnie rosną.
Krzysztof Wiśniewski
prawnik w Instytucie Tyflologficznym PZN

zaznacz i zamknij wróć do góry



Instytut Tyflologiczny PZN: Warszawa wprowadziła „Standardy dostępności”

23 października 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, podpisała zarządzenie w sprawie standardów i wytycznych przy projektowaniu przestrzeni publicznej dostępnej dla każdego – bez względu na wiek i sprawność.
„Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” to zbiór wymagań i wytycznych opisujących, jak projektować i realizować inwestycje, aby każdy mógł z nich korzystać: senior, małe dziecko, osoby z różnymi niepełnosprawnościami – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, podpisując zarządzenie.

Standardy dostępności oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego. Zgodnie z podpisanym zarządzeniem projektowanie i realizacja dostępnej przestrzeni publicznej będzie odbywać się poprzez stosowanie równocześnie uzupełniających się „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” oraz „Standardów i wytycznych projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych” (ten drugi dokument był przyjęty w listopadzie 2016 r.).

Zarządzenie o standardach dostępności zobowiązuje jednostki i spółki miejskie do stosowania tych zapisów w praktyce – od planowania, projektowania, przez realizację po utrzymanie infrastruktury. Miasto rekomenduje stosowanie tych standardów także przez inne podmioty niezależne od samorządu warszawskiego – przez zewnętrznych inwestorów, developerów i inne instytucje.
Prace nad dokumentem trwały dwa lata, a w jego przygotowanie były zaangażowane środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, eksperci, jednostki miejskie oraz mieszkańcy. Uzupełnieniem będzie przygotowywana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów szczegółowa specyfikacja techniczna dla robót prowadzonych z uwzględnieniem standardów infrastruktury dla pieszych. Gotowe specyfikacje pomogą precyzyjnie określać zakres i jakość robót w ogłaszanych przetargach. Dzięki nim, potencjalni wykonawcy, np. remontu czy budowy chodnika, będą mogli uzyskać wszystkie niezbędne informacje o materiałach budowlanych potrzebnych do realizacji zlecanych prac oraz sposobie ich wykonania. Nad wdrażaniem tego dokumentu czuwać będzie Donata Kończyk, która od początku tego roku pełni funkcję pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy do spraw dostępności.
– Do przestrzegania tego dokumentu będą zobligowane wszystkie jednostki miejskie i wszyscy, którzy wydają pieniądze miejskie. Mamy projektować uniwersalnie, zgodnie z Konwencją o prawach osób Niepełnosprawnych – tłumaczyła pełnomocniczka.
Zarządzenie 1682/2017 z 23 października 2017 w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm
Centrum Komunikacji

zaznacz i zamknij wróć do góry



Instytut Tyflologiczny PZN: Jesteśmy razem

W dniach 17–18 października po raz piętnasty zorganizowana została konferencja Reha for the Blind in Poland. Tegoroczna Reha była wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze konferencja wpisała się w obchody 25-lecia powstania Fundacji Szansa dla Niewidomych. Po drugie, w odróżnieniu od poprzednich edycji, zorganizowano ją w październiku. Po trzecie, wydarzenie poprzedziła wielka Gala na Torwarze w poniedziałek 16 października, której hasłem przewodnim było „Jesteśmy razem”. Całość uświetnił koncert znanych artystów: Mietka Szcześniaka, Janusza Skowrona, Sorry Boys, Kasi Moś, Katarzyny Cerekwickiej, Hani Stach, Marka Piekarczyka, Mate o. Gali towarzyszyła wystawa sprzętu i gier dla osób niewidomych i niedowidzących. Oprócz tego we wrześniu w innych miastach Polski zorganizowano gale regionalne.
Tematem przewodnim samej konferencji był „Polski model usprawniania i usamodzielniania ludzi z niepełnosprawnością wzroku oraz wyrównywanie ich życiowych szans”. W związku z tym w części merytorycznej dominowały tematy dotyczące rozwoju rehabilitacji w Polsce oraz możliwych działań na przyszłość. Oczywiście nie mogło zabraknąć wręczenia statuetek Idola Fundacji Szansa dla przedstawicieli środowiska, a także wielu instytucji publicznych i prywatnych. Statuetką Idola nagrodzono również niektóre produkty dla niewidomych i słabowidzących.
Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszyła międzynarodowa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego, na której dominował brajl i urządzenia powiększające, m.in. nowe lupy firmy Optelec. Osoby niewidome mogły obejrzeć nowe notatniki brajlowskie, monitory oraz drukarki. Moją uwagę zwrócił nagrodzony idolem komputer insideONE firmy insidevision. To jeszcze nie spolszczone urządzenie ze szkła i metalu wyglądem przypomina większy tablet ze zintegrowaną linijką brajlowską. Działający pod kontrolą Windows 10, insideONE ma wyżłobione miejsca na ułożenie palców do pisania ośmiopunktowym brajlem. Poza tym to w pełni funkcjonalny komputer, który do sprzedaży wejdzie prawdopodobnie w pierwszym półroczu przyszłego roku.
Innym odkryciem tegorocznej wystawy są okulary MyEye firmy OrCam, które również zdobyły statuetkę Idola. Pozwalają na skanowanie przestrzeni i w zależności od wybranego ustawienia, osoba niewidoma otrzyma adekwatną informację zwrotną. Dowolne okulary są jedynie podstawką dla kamery, która połączona jest przewodowo z niewielkim urządzeniem. Korzystając z niej, można odczytać tekst lub dowiedzieć się, kto stoi w oku kamery. Jeśli osoba została wcześniej odpowiednio otagowana, to taka informacja (np. imię) zostanie odtworzona. MyEye będzie w sprzedaży w Polsce w połowie przyszłego roku. Oba wyżej opisane urządzenia są dość drogie, trzeba mieć nadzieję, że gdy wejdą na rynek będą finansowane ze środków PFRON.
Zmęczeni zwiedzaniem lub słuchaniem referatów uczestnicy REHY mogli pograć w tenisa stołowego, spróbować swoich umiejętności w strzelectwie bezwzrokowym, skorzystać z porady wizażystki czy też dowiedzieć się o wdrażanym przez miasto projekcie Virtualna Warszawa.
Bardziej szczegółową relację z całego wydarzenia opublikujemy w kolejnym numerze „Pochodni”.
Osoby zainteresowane mogą odsłuchać nagrań z konferencji, wchodząc na stronę Fundacji Szansa dla niewidomych http://www.szansadlaniewidomych.org/aktualnosci/395/nagrania-z-konferencji-reha-for-the-blind-in-poland-2017.
Rafał Kanarek, Centrum Komunikacji

zaznacz i zamknij wróć do góry



Instytut Tyflologiczny PZN: Decydować znaczy żyć

Za niezależnym życiem – pod takim hasłem odbywał się w tym roku III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 25 października na Uniwersytecie Społeczno-Humanistycznym przy ulicy Chodakowskiej w Warszawie.
W tym roku spotkanie dotyczyło głównie zmian w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ich dążenia do niezależnego życia oraz prac nad projektem nowej ustawy. Świętowano na nim również piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W związku z tym przeprowadzono debatę na temat zmian wprowadzonych dzięki konwencji oraz dalszych działań, mających na celu ułatwić niepełnosprawnym w Polsce „niezależne życie”.
Jednym z gości III Kongresu Osób z niepełnosprawnościami był Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, który jednocześnie objął go patronatem honorowym. W swoim przemówieniu wspomniał o konieczności stworzenia kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami tak, aby mogły one same o sobie decydować.
Gmach, w którym odbyło się wydarzenie, został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast dodatkową pomocą służyli wolontariusze rozmieszczeni w strategicznych punktach, wskazujący drogę, pomagający w przemieszczaniu się i udzielający informacji.
Natomiast sam Kongres, na potrzeby osób głuchych, przetłumaczono na język migowy.
Podobnie jak w zeszłych latach, tak i w tym roku przyznano tytuł „Ambasadora Konwencji” osobom zaangażowanym w prace nad wdrażaniem tego dokumentu: Justynie Mańkowskiej i Mariuszowi Trzeciakiewiczowi z Fundacji Katarynka, zastępcy dyrektora ds. osób z niepełnosprawnością i świadczeń we Wrocławiu – Andrzejowi Mańkowskiemu, Sylwii Nikko Biernackiej z Fundacji Machina Fotografika, Bartłomiejowi Skrzyńskiego z Fundacji Wózkersi, Agacie Spale z Fundacji DPS oraz Agnieszce Wołowicz-Ruszkowskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Uczestnicy kongresu mogli uczestniczyć w 6 panelach tematycznych, na których były poruszane takie zagadnienia, jak: Równość szans i niedyskryminacja, Orzecznictwo i system rentowy, Niezależne życie, Ku edukacji włączającej: bariery, możliwości, alternatywy?, Rynek pracy oraz Dostępność. Ważniejsze postulaty wynikające z dyskusji, to m.in. całościowa reforma i ujednolicenie systemu orzecznictwa, wprowadzenie świadczenia kompensacyjnego z tytułu niepełnosprawności, system wsparcia i przerwy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, bon na start na podjęcie pracy czy zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie edukacji włączającej dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Poruszono również temat konieczności rozszerzenia ustawy przeciw przemocy w rodzinie o zapisy dotyczące przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, uwzględnienia w zapisach prawnych kwestii matek – osób z niepełnosprawnościami, a także stworzeniu formy systemu wspierania decyzji zastępującego ubezwłasnowolnienie. Równie ważnym wnioskiem, który przewijał się podczas obrad, było utworzenie systemu nieodpłatnego wsparcia asystenckiego
W przerwach między poszczególnymi częściami Kongresu można było obejrzeć wystawę projektów studentów prof. Marka Wysockiego, laureata nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Macieja Lisa, dotyczącej uniwersalnego projektowania, oraz odwiedzić Jarmark NGO, na którym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością wybranych organizacji pozarządowych, takich jak: Fundacja Eudajmonia, Integracja, Polski HR, a także otrzymać od nich materiały informacyjno-edukacyjne. Wśród nich znalazł się też punkt przyjęć wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich. Pracownicy Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków udzielali tam niezbędnych informacji i przyjmowali wnioski do Rzecznika.
Na zakończenie Kongresu sformułowano deklarację jego uczestników o następującej treści: „My, uczestniczki i uczestnicy III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami żądamy realizacji prawa do samodzielnego i niezależnego życia dla wszystkich Polek i Polaków z niepełnosprawnościami. Drogą do tego celu jest pełne wdrożenie postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz podpisanie i ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji. Żądamy poszanowania godności i realizacji wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami.”
Damian Piechota

zaznacz i zamknij wróć do góry



Instytut Tyflologiczny PZN: Wydarzenia kulturalne Tyflogalerii PZN w listopadzie 2017

21 listopada 2017 r., godz. 16.00 – film z audiodeskrypcją „Mustang”, dramat w reżyserii Deniz Gamze Ergüven, muzyka Warren Eblis. Produkcja: 2015, Francja, Niemcy, Turcja, Katar. Czas trwania filmu: 1 godz. 37 min. Nominowany do Oscara, wielokrotnie nagradzany, znakomity debiut tureckiej reżyserki Deniz Gamze Ergüven. Mustang to chwytający za serce delikatny dramat psychologiczny o pięciu nastoletnich siostrach buntujących się przeciwko konserwatywno-patriarchalnej tradycji rodzinnej. Gorzki portret dewocji, nietolerancji, podwójnych standardów, zacofania panującego na tureckiej prowincji, ale nie tylko tam. Wymowa filmu jest uniwersalna, humanistyczna, wyrażająca tęsknotę za swobodą i niezależnością właściwie w każdej kulturze.
28 listopada 2017 r., godz. 17.00 – koncert kameralny, w wykonaniu zespołu muzyki dawnej FURIBONDO.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Tyflogaleria PZN, Warszawa, ul. Konwiktorska 7; tel. 22 831–22–71 w. 258, e-mail: [email]tyflogaleria@pzn.org.pl[email], pzn.org.pl.

zaznacz i zamknij wróć do góry



Koło PZN w Łodzi: Działacz z charyzmą

Dwa lata temu do Koła PZN Łódź Górna przyszła pani Bożena Bawolec. Pani Bożena jest osobą z resztkami wzroku. Koło jest liczne, obecnie liczy kilkuset członków, większość częściowo widzi, ale jest też kilkanaście osób niewidomych. Pani Bożena pomaga wszystkim. Szczególnie całkiem niewidomym Organizuje wycieczki, latem byliśmy na bardzo ciekawej wycieczce do Kielc i okolic, byliśmy też na dożynkach prezydenckich w Spale. Odczuliśmy atmosferę świętowania, wysłuchaliśmy przemówienia Prezydenta Andrzeja Dudy, obejrzeliśmy występy wielu zespołów folklorystycznych. Mogliśmy też skosztować różnych wyrobów na licznych straganach z żywnością regionalną. Trochę przeszkodził nam deszcz, ale wyjazd był udany. W ubiegłym roku nasza przewodnicząca zorganizowała spotkanie opłatkowe. Pozyskała od sponsorów pieniądze i na spotkanie przyszło około 200 osób. Była miła atmosfera, proste dania wigilijne z deserami i ciastem. Zorganizowała także Dzień Białej laski, w którym uczestniczyło około 100 osób, płaciliśmy po kilkanaście złotych za siebie i przewodnika, były przystawki, obiad i desery, a potem potańcówka przy muzyce z płyt. Spotkanie było dla wszystkich chętnych.
Brakuje nam takiej integracji, słabowidzący nie spieszą się z pomocą niewidomym. Na wycieczkach często niewidomych pozostawia się samym sobie, w Spale byłam z niedowidzącą przewodniczką, było nam troszkę trudno.
Pani Bożena nawiązała kontakt z zakładami przetwórstwa mlecznego i już kilka razy mieliśmy prezenty w postaci produktów mlecznych – jogurty, serki i kremy. Mamy też możliwość pójścia do teatru – są organizowane bilety. Pani przewodnicząca pomaga nawet w dotarciu do teatru. Aby ułatwić uczestniczenie w spektaklu, pani Bożenka poprosiła tylko o dojazd do Koła, a resztę już zorganizowała sama. To dla mnie nowość, chociaż już należę do Koła od bardzo wielu lat.
Jest wiele sytuacji, w których przydałaby się nam pomoc, całe szczęście mamy też osoby, które chcą nam pomóc. Trzeba nad tym pracować.
Życzę naszej Pani Przewodniczącej wielu dobrych pomysłów i wytrwałości w działaniu, łatwiej funkcjonujemy, mając taką opiekę.
Emilia Święcicka

zaznacz i zamknij wróć do góry



Koło PZN w Sieradzu: Warcaby dobrą formą integracji

Od maja w Kole Terenowym PZN w Sieradzu trwał projekt o nazwie II Integracyjny Turniej Gry w Warcaby 100 Polowe dla Osób Niewidomych i Słabowidzących. W jego ramach odbyło się kilka spotkań, podczas których połączono naukę gry w warcaby 100 polowe z doskonaleniem umiejętności. Okazało się, że te spotkania są doskonałą formą integracji. Przy planszy przeciwnicy uczyli się nie tylko strategii, ale także wyrozumiałości oraz umiejętności przyjmowania porażki.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sieradzu w krótkim czasie złapali warcabowego bakcyla. Ostro zabrali się do nauki, przygotowując się do udziału w turnieju. 19 października nastąpił punkt kulminacyjny, czyli turniejowe rozgrywki. W szranki stanęli członkowie Koła PZN, uczestnicy WTZ z Sieradza, osoby niezrzeszone oraz członkowie sekcji warcabowej Klubu Sportowego Niewidomych „Omega” z Łodzi. W czasie trwania rozgrywek atmosfera była gorąca. Każdy z zawodników chciał zdobyć jak najwięcej punktów, bo do wygrania były okazałe puchary. No i ta satysfakcja!
Jednak nikt z zawodników nie pozostał z pustymi rękami. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe, oryginalne kubki. Gdy skład sędziowski podliczył punkty okazało się, że bezkonkurencyjny był zawodnik Klubu Sportowego Niewidomych „Omega” z Łodzi. Druga lokata przypadła uczestniczce Warsztatu Terapii Zajęciowej z Sieradza. Natomiast trzecie miejsce ponownie przypadło zawodnikowi z Łodzi. Reprezentanci Koła PZN z Sieradza szybko wyciągnęli wnioski. Dobrze, że w ramach projektu zakupiono warcabnice dla niewidomych i słabowidzących. Nic tylko teraz w świetlicy Koła zasiadać do systematycznych treningów!
Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Sieradza.

Alicyjka

zaznacz i zamknij wróć do góry



Koło PZN w Wyszkowie: Wycieczka po Ziemi Lubelskiej

Zarząd koła PZN w Wyszkowie w dniach 6.09.-9.09.2017 r. zorganizował dla swoich członków wycieczkę po Ziemi Lubelskiej. Trasa wycieczki to: Kozłówka – Kazimierz Dolny – Lublin – Nałęczów.
W Kozłówce zwiedziliśmy wnętrza pałacowe z oryginalnym wyposażeniem z XIX i XX wieku zgromadzonym przez I ordynata kozłowieckiego Konstantego Zamoyskiego, Powozownię – w której stoją powozy z XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Zamku w Łańcucie, Galerię Sztuki Socrealizmu – a w niej rzeźby, obrazy, rysunki, grafiki, plakaty wykonane przez polskich artystów z lat 1949-1954 oraz Kaplicę – przy której znajduje się pokój ks. Stefana Wyszyńskiego, w którym mieszkał w latach 1940-1941.
Z Kozłówki pojechaliśmy do Kazimierza Dolnego, w którym razem z przewodnikiem rozpoczęliśmy zwiedzanie od przejścia promenadą nad Wisłą. W tym urokliwym miasteczku zwiedziliśmy: renesansowy rynek, Kościół Farny św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja, wzgórze zamkowe, wąwóz lessowy zwany Korzeniowym Dołem, Górę Trzech Krzyży – skąd roztacza się piękny widok na Kazimierz Dolny.
Drugiego dnia po wizycie w Muzeum na Majdanku pojechaliśmy na Stare Miasto w Lublinie. Tam zwiedziliśmy Bramę Grodzką, Plac po Farze, rynek z ratuszem i kamienicami, Bramę Krakowską, Zamek Lubelski, Archikatedrę Lubelską z niezwykłą zakrystią akustyczną, skarbcem i kryptami oraz Browar Lubelski.
W Nałęczowie obejrzeliśmy stare zabytkowe wille oraz dom, w którym kiedyś mieszkał i tworzył Stefan Żeromski. Obecnie jest tu Muzeum Stefana Żeromskiego. Potem spacerowaliśmy po parku Zdrojowym.
Był wolny czas na kupno pamiątek lub spróbowanie lokalnych wypieków, np. słynnych kogutów w Kazimierzu Dolnym czy cebularzy w Lublinie.
8 i 9 września 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Słabowidzących do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Lublinie. W tych dniach wraz z księdzem proboszczem kościoła św. Wojciecha w Wyszkowie braliśmy udział w nabożeństwach i konferencjach. Udział w pielgrzymce dostarczył nam głębokich przeżyć duchowych.
Po zakończeniu uroczystości wróciliśmy do domu pełni wrażeń i zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu.

zaznacz i zamknij wróć do góry



Dział Zbiorów dla Niewidomych: Kurs do nauki języka esperanto – kolejny podręcznik w brajlu

Wszystkich miłośników esperanto, a także tych z Państwa, którzy chcieliby poznać podstawy tego międzynarodowego języka, zapraszamy do korzystania z nowego podręcznika wydanego brajlem. Jest to Praktika kurso de esperanto autorstwa Hanny i Andrzeja Pettynów. Podręcznik został podzielony na dwie części odpowiadające dwóm semestrom. Każda część składa się z trzech tomów brajlowskich.
Dla czytelników Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego książkę wydała firma Impuls z Lublina. Podręczniki wypożyczamy na 12 miesięcy. Kurs będzie dostępny także w wersji elektronicznej.

zaznacz i zamknij wróć do góry



Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych (15 października) Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących” zainteresowanym szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.
„Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących” składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami podzielonymi na dwie części tematyczne stanowiące tomy. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania oraz inne informacje przydatne dla użytkowników. Część pierwsza Atlasu jest poświęcona zagadnieniom przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym w ujęciu globalnym. Składają się na nią 23 mapy w skali 1:90000000. Na pierwszych 12 planszach tej części przedstawiono zagadnienia przyrodnicze, a na kolejnych 11 problematykę społeczno-gospodarczą. Część druga to przegląd regionów, na który składa się 15 map przedstawiających rzeźbę terenu oraz podział polityczny kontynentów. Zastosowano skale od 1:10000000 do 1:40000000.
Założenia do ostatniego wydania tyflologicznego atlasu świata zostały zaakceptowane przez Polski Związek Niewidomych oraz pedagogów uczących młodzież niewidomą i słabowidzącą. Nad poprawnością i czytelnością map czuwał powołany przy Głównym Geodecie Kraju Zespół Konsultacyjny do spraw opracowania „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”. W skład Zespołu wchodzili między innymi reprezentanci Polskiego Związku Niewidomych, nauczyciele geografii i orientacji przestrzennej w szkołach dla niewidomych oraz tyflograficzni i kartograficzni konsultanci. Zadaniem ekspertów było zapewnienie czytelności map z zachowaniem zasady: „to samo dla widzących i niewidzących”. Dlatego używane w atlasie symbole, skróty nazw i klucze znaków są identyczne w piśmie Braille’a i druku barwnym. Podczas opracowywania najnowszej publikacji skorzystano z doświadczeń, rozwiązań merytorycznych i sprawdzonych metod prezentacji graficznej oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania tyflokartograficzne.
Atlas zdobył 3 nagrody – dwie krajowe przyznane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz jedną międzynarodową podczas konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Dreźnie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii od ponad 30 lat opracowuje i publikuje mapy specjalne przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.
Instytucje zajmujące się nauką i rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzących mogą zwracać się do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o nieodpłatne przekazanie „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”.

zaznacz i zamknij wróć do góry



Nowy Tyfloserwis

Fundacja Trakt serdecznie zaprasza do czytania najnowszego wydawnictwa internetowego „Tyfloserwis 2017”, publikowanego na trakt.org.pl w zakładce Tyfloserwis. Znajdują się w nim aktualne artykuły poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnością wzroku. Wydawnictwo składa się z 7 działów: Edukacyjnego, Kulturalnego, Nowych Technologii, Rehabilitacyjnego, Społeczno-Prawnego, Sportowo-Turystycznego oraz Dzieje się.
Formuła wydawnictwa jest otwarta. Propozycje tematów można wysyłać na adres publikacje@trakt.org.pl.
Autorami artykułów do poszczególnych działów są osoby z dużym doświadczeniem życiowo-zawodowym. W ostatnim kwartale roku opublikowane zostanie kilkadziesiąt nowych artykułów poruszających aktualne zagadnienia.
Projekt „Tyfloserwis 2017 – INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

zaznacz i zamknij wróć do góry



Badanie plastyczności mózgu w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie poszukuje kobiet w wieku 19-35 lat, preferowane do 27 r. ż., niewidomych od urodzenia lub z poczuciem światła, niewidomych, posługujących się alfabetem Braille'a, praworęcznych do badania plastyczności mózgu.
Termin: badania pilotażowe – listopad, badania właściwe – styczeń 2018.
Czas trwania 4h (podczas jednego lub dwóch dni).
W eksperymentach badana będzie plastyczność mózgu i interakcje między zmysłami u osób niewidomych. Tego typu badania pozwalają zrozumieć jak mózg (w szczególności, mózg osoby niewidomej) zmienia się w odpowiedzi na rozmaite doświadczenia i wyzwania, które napotykamy w ciągu życia. Badania składają się z dwóch części: w jednej wykorzystany zostanie rezonans magnetyczny, w drugiej natomiast przezczaszkową stymulację magnetyczną. Obie techniki są całkowicie bezpieczne, jeśli dochowane są odpowiednie procedury. Zespół ma bogate doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem obydwu wymienionych technik. Osoby biorące udział w badaniu będą miały szansę na ciekawe doświadczenie oraz otrzymają gratyfikację pieniężną w wysokości do 250–550 zł.
Rezonans magnetyczny wykorzystuje pole magnetyczne do zbierania informacji o budowie oraz działaniu mózgu. Badanie będzie wymagało albo leżenia bez ruchu, albo czytania dotykowo słów w alfabecie brajla. W drugiej części osoby badane rozwiązywać będą proste zadanie związane z rozpoznawaniem rytmu poprzez dotyk i słuch. Całe badanie rezonansem magnetycznym potrwa około półtorej godziny.
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna wykorzystuje pole magnetyczne do krótkotrwałego i bezpiecznego stymulowania małej części mózgu. Pozwala to ocenić zaangażowania danej części mózgu w różne zadania. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, a od osoby badanej będzie wymagało jedynie czytania liter lub słów w alfabecie brajla. Cała wizyta związana z badaniem stymulacją magnetyczną potrwa do dwóch godzin.
Strona naszego laboratorium: http://lobi.nencki.gov.pl/
Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z panią Anną Grądek, +48 660 912 537, anna.magdalena.gradek@gmail.com.


zaznacz i zamknij wróć do góry



Wybierz człowieka bez barier

Kapituła wybrała 20 półfinalistów jubileuszowej, XV edycji konkursu „Człowiek bez barier”. Na podstawie głosów Czytelników portalu niepelnosprawni.pl wybranemu kandydatowi wręczymy Nagrodę Publiczności. Poznaj kandydatów i oddaj głos na jednego z nich! Głosować można do 5 listopada br. włącznie na stronie: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/588422;jsessionid=1DC7155759E61025838E7C33AEC6BCFF.
Uwaga! Głosy oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Aby poprawnie zagłosować na wybranego kandydata, należy zaznaczyć jego nazwisko ,a w polu e-mail podać swój adres, a potem otworzyć link potwierdzający zgłoszenie.

zaznacz i zamknij wróć do góry



Program Wszechnicy w semestrze zimowym 2017/2018

Wszechnica Żywieniowa w SGGW Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zaprasza na prelekcje w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018:

Spotkania odbywają się: w trzecie środy miesiąca, a tylko w grudniu w drugą, o godz. 17.15 w SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159c na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), w Auli II. Dojazd: autobusy 148, 166, 185, 193, 401, 503.
WSTĘP WOLNY!
Prelekcje transmitowane są on line – szczegóły na stronie internetowej: wszechnica-zywieniowa.sggw.pl.
Kontakt z organizatorką: mgr Hanna Wysocka, telefon: (22) 59-37-004, e-mail: hanna_wysocka@sggw.pl.



zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.