Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 15 (158), sierpień 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Polski Związek Niewidomych: Z obrad Zarządu Głównego PZN
Instytut Tyflologiczny PZN: Dofinansowanie do zakupu telefonu – Virtualna Warszawa
Instytut Tyflologiczny PZN: Nowe legitymacje jednak od września
Instytut Tyflologiczny PZN: Ogłoszenie o castingu
Okręg Podkarpacki PZN: E-kompetentni
Koło PZN w Hajnówce: Szlakiem Chopina
Koło Warszawa Prawobrzeżna: Pielgrzymka do Lublina
III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym podczas nawałnic
Kursy komputerowe 2017
Akademia umiejętności językowych
Aktywizacja w Wielkopolsce
Lista mocy
Muzeum Bez Wyjątku 2017
TR bez barier
Integracyjne kino w Rzeszowie
Ogłoszenie
Ogłoszenie
OgłoszeniePolski Związek Niewidomych: Z obrad Zarządu Głównego PZN

W czerwcu 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, podczas którego podsumowano rok 2016. Poniżej podajemy kilka informacji na temat funkcjonowania naszej organizacji zaczerpniętych z przyjętego podczas obrad sprawozdania merytorycznego Związku.

Związek w liczbach
Pod koniec 2016 roku liczba członków PZN wynosiła 48 250 osób, w tym 5,8% to osoby niewidome. Przyjęto prawie 1758 nowych członków, ale ogólna liczba członków zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 5,8% (czyli o 2993 osoby).
46% członków Związku to osoby w wieku produkcyjnym, w tym prawie 28% (6172 osoby) pracuje zawodowo. Niestety, to o 1,5% mniej niż w zeszłym roku. Nadal jednak najliczniejszą grupą w PZN są osoby w wieku 65 lat i więcej (52,9%), co jednoznacznie pokazuje, że jednostki Związku skupić się powinny w dużej mierze na działaniach na rzecz seniorów. Bardzo ważne jest też objęcie opieką niewidomych z dodatkowymi schorzeniami, którzy stanowią 23,9% członków organizacji, oraz osób nowo ociemniałych.

Działania i projekty
16 okręgów oraz 335 kół zrealizowało w roku sprawozdawczym łącznie 682 projekty dofinansowywane z różnych źródeł (środki unijne, PFRON, urzędy miast i gmin, ROPS-y, PCPR-y), o różnorodnej tematyce, w których uczestniczyło ponad 40 000 beneficjentów. Były to różnorodne działania z zakresu rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej (turnusy, szkolenia, warsztaty grupowe i indywidualne, spotkania integracyjne, spotkania o charakterze kulturalnym, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, a także poradnictwo).
Przeszkolono (rehabilitacja podstawowa o charakterze ogólnym, orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego, usprawnianie widzenia, wczesne wspomaganie rozwoju niewidomego dziecka, nauka brajla, inne pozawzrokowe techniki komunikowania się, wsparcie psychologiczne, edukacja diabetologiczna i inne) indywidualnie 3558 osób, a podczas zajęć grupowych – 5100 osób.
W PZN (okręgach, kołach i innych jednostkach) pracę znalazły 324 osoby z dysfunkcją wzroku, co stanowi 29,2% ogółu zatrudnionych. Ponadto Związek w roku sprawozdawczym zatrudniał 1109 osób w ramach umów o pracę oraz wielu specjalistów na umowy zlecenia. Przy okręgach PZN działały też kluby, sekcje, rady, np. gremia samopomocowe wspierające masażystów, chorych na cukrzycę, seniorów, młodzież, rodziców niewidomych dzieci czy skupiające osoby zainteresowane działalnością twórczą, rekreacyjną i kulturalną.
Oprócz okręgów i kół swoje zadania realizowało 17 jednostek Związku bez osobowości prawnej. W Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy wsparcie w zakresie rehabilitacji podstawowej uzyskało 233 beneficjentów, głównie nowo ociemniałych (spadek o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego). W ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych w Ustroniu Morskim i Muszynie z turnusów rehabilitacyjnych lub innego rodzaju pobytów skorzystało 1355 niewidomych. Wzrosła liczba osób z niepełnosprawnością wzroku korzystających z Ośrodka „KLIMCZOK”, a zmalała liczba kuracjuszy w Ośrodku „NESTOR”.
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku działał jako Sanatorium Uzdrowiskowe. Natomiast Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Olsztynie prowadził NZOZ oraz mieszkania chronione, w których mieszkało 58 osób z dysfunkcją wzroku.
Instytut Tyflologiczny w Warszawie zrealizował szereg projektów, m.in.: wydawał czasopisma dla niewidomych i słabowidzących dorosłych („Pochodnia”, „Biuletyn Informacyjny Pochodni”), młodzieży („Światełko”), dzieci („Promyczek”) oraz rodziców/opiekunów niewidomych dzieci („Nasze Dzieci”). Ponadto ze środków Urzędu Marszałkowskiego realizowano projekt szkoleniowy dla niewidomych i otoczenia, a ze środków m.st. Warszawa projekt „Wirtualna Warszawa”. Zrealizowano także dwa projekty nastawione na podwyższenie poziomu samodzielności i aktywizację zawodową niewidomych. W Tyflogalerii odbywały się cykliczne spotkania, tzw. kulturalne wtorki: wieczory literackie, koncerty, prelekcje, filmy z audiodeskrypcją, wystawy prac niewidomych artystów; prowadzono także warsztaty edukacyjne „Laboratorium Ciemności”, z których skorzystało ponad 3,9 tys. widzących osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Na bieżąco monitorowano też prace legislacyjne dotyczące spraw osób niewidomych i słabowidzących, opiniowano akty prawne, a także brano udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, który powołany został przy Sejmie RP.
W Centralnej Przychodni Leczniczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie pomoc lekarską lub rehabilitacyjną uzyskało 184 niewidomych pacjentów. W trzech domach pomocy społecznej: w Chorzowie, Kielcach i Olsztynie przebywało 301 pensjonariuszy, w tym 121 osób z orzeczeniami z tytułu niepełnosprawności wzrokowej w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a także osoby z problemami wzroku bez orzeczeń o niepełnosprawności. I do tych beneficjentów, poza codzienną opieką, kierowana była oferta rehabilitacyjna i kulturalna.
W trzech WTZ-ach (w Toruniu, Włocławku i Słupsku) swoje miejsce znalazło 114 beneficjentów, a w trzech Środowiskowych Domach Samopomocy w Olsztynie – 176 osób.
W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Olsztynie zatrudnionych zostało 20 niewidomych.
W 2016 roku odbył się też Krajowy Zjazd Delegatów PZN, na którym wybrano nowe władze Związku, a także Jubileusz 65-lecia PZN, który uświetniony został uroczystością w Pałacu Prezydenckim.

Finanse i wnioski
Zarząd Główny PZN podczas posiedzenia, oprócz sprawozdania merytorycznego, przyjął także sprawozdanie finansowe (bilans Związku), analizując jego wyniki na podstawie protokołu Głównej Komisji Rewizyjnej.
Szczególną uwagę zwrócono na jednostki bez osobowości prawnej i okręgi, które w bilansie wykazały wynik ujemny. Główna Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na konieczność stałego monitorowania kosztów przy niepewnych przychodach pochodzących głównie z projektów. Zwróciła także uwagę na konieczność inwestowania w nieruchomości Związku w przypadku pozyskania jakichkolwiek środków ze sprzedaży posiadanego majątku.
Członkowie ZG zapoznali się także z protokołem Głównej Komisji Rewizyjnej podsumowującym protokoły sporządzone przez okręgowe komisje rewizyjne dotyczące sprawozdań finansowych okręgów za 2016 rok (poza bilansem Okręgu Mazowieckiego). Członkom ZG przedstawiono wnioski z audytów przeprowadzonych w dwóch jednostkach Związku, tj. w Ośrodku „Klimczok” w Ustroniu Morskim i Sanatorium – Ośrodku w Ciechocinku. Na początku lipca odbył się audyt w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym PZN w Olsztynie. Szczegółowe wytyczne jako wnioski i zalecenia do dalszej pracy przekazane zostaną dyrektorom jednostek. Audyty wykonane zostały na zlecenie Prezydium ZG, a wypracowane na ich podstawie rekomendacje mają zapobiegać sytuacjom podobnym do tej w Ośrodku „Nestor” w Muszynie.
Główna Komisja Rewizyjna wraz z pracownikami Instytutu Tyflologicznego przeprowadziła też kontrole w trzech związkowych WTZ-ach i trzech Środowiskowych Domach Samopomocy.
Zarząd Główny poznał podczas obrad nowego dyrektora Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Nestor” w Muszynie, który przekazał informację o aktualnej sytuacji finansowo-organizacyjnej ośrodka. Zgodnie z opinią dyrektora Nestora turnusy rehabilitacyjne odbywają się bez przeszkód, a ich uczestnicy wyjeżdżają do swoich domów zadowoleni. Pozwala to mieć nadzieję na poprawę sytuacji Ośrodka.
Analizowano również sytuację w poszczególnych okręgach PZN. Większość okręgów ma się dobrze i realizuje na bieżąco szereg projektów. Trudności ma Okręg Lubuski, który od lat nie może aplikować o środki, jednak praca na rzecz niewidomych realizowana jest przez koła tego okręgu. Nienajlepiej wypada też Okręg Łódzki, którego starania o dofinansowania dotychczas nie spotkały się z pozytywną odpowiedzią donatorów. Najtrudniejsza sytuacja jest nadal w Okręgu Mazowieckim. Bilansu tego Okręgu nie zatwierdził Mazowiecki Zarząd Okręgu, zabrakło więc pozytywnego podsumowania Komisji Rewizyjnej Okręgu. Do nieprawidłowości i zadłużeń poprzednich kierownictw Okręgu dołączyły się bieżące zaniedbania. Dlatego też Zarząd Główny zawiesił aktualne trzyosobowe Prezydium ZO, a Prezydium ZG powołało kolejne, tymczasowe.
Zarząd Główny zapoznał się z opracowaniem pokazującym przychody Związku z działalności gospodarczej w zestawieniu z kosztami. Wynika z niego, że przychody równoważą koszty, a więc brakuje wolnych środków na wsparcie okręgów czy też prace modernizacyjne w ośrodkach PZN.
Kolejnym tematem było zaakceptowanie przez Zarząd Główny zasad sposobu rejestrowania wpłat członków Związku. Pobierane są różne wpłaty (składki, dopłaty do realizowanych spotkań, wycieczek itp.). Dotychczas w wielu przypadkach pobierano pieniądze na listę pokwitowań, a zgodnie z ustawą o rachunkowości każda wpłacona złotówka powinna być odnotowana, a osoba wpłacająca ma prawo uzyskać pokwitowanie wpłaty, tzw. kwit KP. Zarząd zaakceptował więc nowe zasady ze względu na wymogi prawa, mając jednocześnie świadomość, że wypisywanie kwitów jest kłopotliwe dla niewidomych lub słabowidzących liderów.
Wysokość składki członkowskiej za przynależność do PZN pozostawiono bez zmian.
Obrady ZG poprzedzało posiedzenie Prezydium, na którym analizowano wszystkie dokumenty przedstawiane Zarządowi. Ponadto Prezydium rozstrzygnęło konkurs na dyrektora Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego PZN „Klimczok” w Ustroniu Morskim, którego dotychczasowa dyrektor odeszła na emeryturę. Kandydatów było wielu, ale niewielu spełniało stawiane wymogi. Na szczęście udało się znaleźć właściwą osobę, która rozpoczęła pracę 3 lipca br. Jest to pan Jan Mierzejewski, zamieszkały w Koszalinie, od lat związany z turystyką, co pozwala mieć nadzieję na profesjonalne poprowadzenie naszego Ośrodka.

Wiesława Kowalska
Centrum Komunikacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Dofinansowanie do zakupu telefonu – Virtualna Warszawa

Przekazujemy dobre wieści – ogłoszono program dotacji do zakupu smartfona dla mieszkańców Warszawy (stołeczny adres zamieszkania).
Zgłoszenia przyjmowane są w SCONie do 30 września, ale decyduje kolejność zgłoszeń (limit 1000 osób)!
Wymagany wkład własny minimum:
10% dla osób ze stopniem znacznym
15% dla osób ze stopniem umiarkowanym
20% dla osób ze stopniem lekkim
Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy ze strony: http://www.wcpr.pl/druki-do-pobrania-virtualna-warszawa/.
Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie SCON (pokój nr 34) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:30 lub za pośrednictwem poczty:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 w Warszawie.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: